Hallituksen esitys LVM/2016/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luotsauslain ja alusliikennepalvelulain muuttamisesta

HE 207/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Jari Gröhn, Liikenneneuvos p.029 5342501
Asia
Esityksessä ehdotetaan luotsauslakiin muutoksia, jotka koskevat luotsinkäyttövelvollisuutta, luotsaustutkintoa ja sen järjestämistä sekä luotsauksen valvontaa. Pienet alukset ja hinausyhdistelmät sekä jäänmurtajat rajattaisiin luotsinkäyttövelvollisuuden ulkopuolelle. Pienet säiliöalukset voisivat tietyin ehdoin operoida linjaluotsinkirjalla. Luotsaustutkintojen järjestäminen siirrettäisiin vaatimukset täyttäville oppilaitoksille. Tutkintovaatimuksista säädettäisiin laissa ja niitä helpotettaisiin. VTS-viranomaiselle annettaisiin luotsaukseen liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia, joiden takia myös alusliikennepalvelulakia muutettaisiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi luotsauslain ja alusliikennepalvelulain muuttamisesta
Vaikutukset
Pienten alusten ja jäänmurtajien ei tarvitsisi hakea erivapautta luotsinkäytöstä, mikä vähentäisi hallinnollisia menettelyjä ja kustannuksia. Suurten nesteytettyä maakaasua tai kevyttä polttoöljyä käyttävien alusten polttoainetäydennys helpottuisi. Hyväksyttyjen oppilaitosten osaamista ja simulaattoreita hyödynnettäisiin luotsaustutkintojen järjestämisessä. VTS-viranomainen alkaisi valvoa alusten luotsinkäyttöä ja luotsauspalvelun toteutumista, mikä parantaisi tilannekuvaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen