Hallituksen esitys TEM/2016/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 208/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Marja Hanski, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295047025
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kirjanpitolakia, arvopaperimarkkinalakia, osakeyhtiölakia ja osuuskuntalakia. Esityksellä pantaisiin täytäntöön eduskunnan tilintarkastuslain hyväksymisen yhteydessä antama lausuma toimintakertomuksen poistamista oikean ja riittävän kuvan vaatimuksesta. Esityksellä pannaan lisäksi täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi koskien tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamista. Kirjanpitolakiin lisättäisiin säännökset muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnista. Arvopaperimarkkinalakiin lisättäisiin direktiivin monimuotoisuusosion täytäntöön panoa varten valtuutussäännös. Lisäksi osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin tehtäisiin teknisiä muutoksia. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan direktiivissä edellytellä tavalla 6 päivänä joulukuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Ei-taloudellisten tietojen sisällyttäminen suurten yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tilinpäätösinformaatioon lisää niiden toiminnan läpinäkyvyyttä. Esityksellä ei arvioida olevan muita merkittäviä hallinnollisia tai taloudellisia vaikutuksia. Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen