Hallituksen esitys MMM/2016/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta

HE 239/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Norjan välillä 30 päivänä syyskuuta 2016 allekirjoitetun sopimuksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä. Uusi sopimus korvaisi maiden välillä vuonna 1989 tehdyn kalastussopimuksen. Sopimus luo puitteet Tenojoen vesistön lohikantojen kestävän kalastuksen säätelylle sekä keinot niiden elvyttämiseksi kutukantatavoitteet täyttävälle tasolle. Lohikantojen hoito ja säätely pohjautuvat Pohjois-Atlantin lohen kansainvälisen suojelujärjestön suosituksiin ja varovaisuusperiaatteen soveltamiseen, jonka johdosta ne ovat sopusoinnussa Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden kanssa. Sopimus velvoittaa valtioita laatimaan yhteisen lohikantojen hoitosuunnitelman sekä tiivistää yhteistyötä lohikantojen tilan seurannassa, tutkimuksessa ja kalatautien torjunnassa. Sopimuksen olennaisena osana on määräajoin uusittava kalastussääntö, joka sisältää määräyksiä muun muassa kalastusluvista, sallituista pyydyksistä, kalastusajoista, veneiden rekisteröinnistä sekä ennalta sovituista toimenpiteistä kalastuksen vähentämiseksi lohikantojen kehityksen poiketessa olennaisesti niiden hoitotavoitteista. Sopimus mahdollistaa tarvittaessa nopeat muutokset vaelluskalojen hoidossa. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä ehdotus laiksi kalastuslain muuttamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta
Vaikutukset
Sopimuksen tavoitteena on edistää Tenojoen vesistön kalakantojen kestävää käyttöä ja hoitoa parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen. Sopimuksen avulla pyritään hallitusti korjaamaan nykyinen, kestävään tasoon verrattuna liian voimakas lohikantojen kalastus siten, että lohenkalastuksessa säilyy yhtenäinen kalastuskausi kalastusrajoituksista huolimatta. Kalakantojen suojelussa, käytössä ja hoidossa on kiinnitettävä huomiota eri kalastusetuihin ja erityisesti paikallisiin kulttuuriperinteisiin perustuvaan kalastukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen