Hallituksen esitys TEM/2016/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 255/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Netta Skön, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295047059
Asia
Suomen ja Saudi-Arabian välillä neuvoteltu sopimus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla allekirjoitettiin 8. syyskuuta 2015. Sopimuksen tarkoituksena on kehittää, edistää ja säännellä yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Suomen ja Saudi-Arabian välillä. Sopimuksella luodaan oikeudelliset puitteet suomalaisten ja saudi-arabialaisten toimijoiden väliselle yhteistyölle rauhanomaisen ydinenergian käytön alalla. Sopimuksessa sovitaan ydinenergian käytön aloista, joilla osapuolet tekevät yhteistyötä sekä yhteistyön muodoista. Sopimuksen sisältämät velvoitteet ovat yhdenmukaisia niiden velvoitteiden kanssa, joihin sekä Suomi että Saudi-Arabia osaltaan ovat jo sitoutuneet kansainvälisten yleissopimusten kautta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole suoria budjettivaikutuksia. Taloudelliset vaikutukset liittyvät sopimuksen seurauksena mahdollisesti lisääntyvään taloudelliseen aktiviteettiin, ja ovat siten positiivisia. Esityksellä ei ole vaikutuksia ympäristöön, eikä esityksellä ole nähtävissä merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen