Hallituksen kirjelmä STM/2016/168

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (169/2016 vp) peruuttamisesta

ED 3/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Katriina Alaviuhkola, Hallitusneuvos p.029 5163167
Asia
Hallitus peruuttaa eduskunnalle annetun hallituksen esityksen (169/2016 vp) työttömyysturvalain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä lain asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta. Työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että oleskeluluvan saaneelle maahanmuuttajalle, joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, maksettaisiin kotoutumistukea. Kotoutumistukea maksettaisiin enintään kolmen vuoden ajan. Kotoutumistuen suuruus olisi 90 prosenttia peruspäivärahan määrästä. Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Suomeen muuttavan henkilön asumisen vakinaisuutta arvioitaessa huomioon otettavana seikkana ei enää pidettäisi sitä, että hän on pakolainen tai saanut oleskeluluvan Suomessa toissijaisen suojelun perusteella. Oleskeluluvan peruste ja maahanmuuton syy otettaisiin huomioon osana asumisen vakinaisuuden kokonaisarviota ilman laissa erikseen säädettyä painotusta. Esitys on ollut perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä asiantuntijat ovat pitäneet esitystä ongelmallisena yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Perustuslaillisten näkökohtien johdosta hallitus peruuttaa esityksen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää peruuttaa 29.9.2016 antamansa hallituksen esityksen 169/2016 vp
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys liittyy vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja talousarvion täydennysesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi niiden sen yhteydessä. Kotoutumistuen maksamisen oleskelutuvan saaneelle työttömälle työnhakijalle on arvioitu säästävän työmarkkinatuen menoja vuosien 2017–2019 aikana yhteensä 22,4 milj. euroa, josta vuonna 2017 toteutuisi arviolta 3,4 milj. euroa. Toisaalta toimeentulotukimenojen on kuitenkin arvoitu samalla lisääntyvän 1 milj. eurolla. Arvioitu 2,4 milj. euron säästö ei toteudu vuonna 2017. Mom. 33.20.52, 33.10.57, 32.70.30
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen