Valtioneuvoston asetus STM/2016/170

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2017

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Erkki Papunen, Hallitussihteeri p.029 5163298
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2017. Asetusehdotuksessa määrärahan käytön perusteet ehdotetaan säilytettäviksi pääosin samansisältöisinä kuin ne ovat voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa vuodelle 2016. Kuntoutukseen hyväksymisen edellytyksenä oleva rajaus vahingoittuneen tai sairastuneen kuolemasta vuonna 1961 tai sen jälkeen kuitenkin poistettaisiin. Lisäksi asetuksen 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa kuntoutukseen oikeuttavaa edesmenneen aviopuolison työkyvyttömyysastetta lasketaan 40 prosentista 30 prosenttiin. Ehdotettu asetus vastaisi sisällöltään muutoin nykyistä asetusta sillä poikkeuksella, että avokuntoutuksen enimmäishintaa korotettaisiin 30 eurolla nykyisestä 870 eurosta 900 euroon kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishintaa esitetään vastaavasti korotettavaksi 45 eurolla nykyisestä 1305 eurosta 1350 euroon kuntoutettavaa kohti. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2017 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017 sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoimintaa varten on varattu 3 100 000 euron suuruinen määräraha momentilla 33.50.53 (Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan, siirtomääräraha 2 v). Määrärahaa voidaan käyttää sotainvalidien puolisoiden, vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien kuntoutustoimintamenoihin valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen