Valtioneuvoston asetus TEM/2016/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2016 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Pauliina Kanerva, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295060160
Asia
Asetusehdotuksella esitetään annettavaksi uusi asetus räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta. Asetuksella tarkennettaisiin säännöksiä, jotka perustuvat räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojausjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (2014/34/EU) ja täydentävät direktiivin täytäntöönpanoa. Asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä tuotteiden olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, luokituksesta, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, teknisistä asiakirjoista ja merkinnöistä Asetuksella kumottaisiin voimassa oleva asetus räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä (917/1996). Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 tammikuuta 2017 lukien yhtä aikaa räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei lisätä toiminnanharjoittajien nykyisiä velvoitteita, joten ehdotuksella ei käytännössä ole hallinnollisia ja taloudellisia vaikutuksia yrityksille ja viranomaisille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen