Hallituksen esitys OM/2017/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta

HE 11/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tanja Innanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150338
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettua lakia. Lailla on pantu täytäntöön Euroopan unionin neuvoston 13 päivänä kesäkuuta 2002 antama puitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä. Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että kiinniottamis- ja luovuttamispyynnön vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten tekisi syyttäjä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön esityksestä. Lisäksi ehdotetaan, että vain syyttäjä voisi pyytää toiselta jäsenvaltiolta lupaa panna täytäntöön tuomittu vankeusrangaistus, joka koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka johdosta henkilö on luovutettu Suomeen (erityissäännöstä poikkeaminen). Esityksen taustalla ovat Euroopan unionin tuomioistuimen 10 päivänä marraskuuta 2016 antamat tuomiot, joissa täsmennetään puitepäätöksessä tarkoitettua oikeusviranomaisen käsitettä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä yhteiskunnallisia tai julkistalouteen kohdistuvia vaikutuksia. Syyttäjän työmäärä lisääntyisi jonkin verran. Suuri osa luovuttamisasioiden edellyttämästä työstä säilyisi Rikosseuraamuslaitoksella. Sekä Rikosseuraamuslaitos että syyttäjä hoitaisivat ehdotetut tehtävät valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen