Valtioneuvoston asetus MMM/2017/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

1) Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista 2) Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Risto Lampinen, Kalatalousneuvos p.029 5162458
Asia
Valtioneuvoston asetuksella lohenkalastuksen rajoituksista asetettaisiin lohenkalastuksen yleisrajoituksia Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle. Yleisrajoituksilla kiellettäisiin lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla Itämeren pääaltaalla ja säädeltäisiin lohenkalastuksen alkamispäivämääriä Pohjanlahden neljällä eri vyöhykkeellä. Lohenkalastus alkaisi sitä myöhemmin mitä pohjoisempana vyöhyke on. Lohenkalastuksen yleisrajoitukset Pohjanlahdella pysyisivät nykyisen kaltaisina. Rajoituksilla pyrittäisiin edelleen varmistamaan, että luonnonlohet voisivat vaeltaa Pohjanlahdella oleviin kutujokiinsa ja että lohenkalastus olisi ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Lohenkalastus isorysillä sallittaisiin kaupallisille kalastajille valtioneuvoston periaatepäätöksenä vahvistetun lohi- ja meritaimenstrategian mukaisesti koko kalastuskauden ajan. Isorysillä tapahtuva rannikkoläheinen kalastus sallittaisiin Selkämerellä vuosittain toukokuun 1 päivästä yhdellä isorysällä I ryhmään kuuluvaa kaupallista kalastajaa kohti ja siitä pohjoiseen vastaavalla tavalla porrastetusti kuin yleisrajoituksessa. Tällä alkukaudella kaupallinen kalastaja saisi kuitenkin pyytää enintään 25 prosenttia toimijakohtaisesta lohen kalastuskiintiöstään. Näin voidaan varmistaa, että kalastus kohdistuu nykyistä tasaisemmin kevään ja kesän aikana vaeltaviin lohiparviin ja että alkukauden kalastus on kestävää. Yleisrajoitusten seitsemän viimeisen vuorokauden ajan kaupalliset kalastajat saisivat kalastaa kahdella isorysällä ja tämän jälkeen loppukauden ajan neljällä isorysällä. Tämä jaksotus myös tasoittaa pyyntiponnistusta kalastuskaudella verrattuna nykyiseen järjestelmään, jossa kaupallisille kalastajille sallitaan ensin kaksi, sen jälkeen viisi ja lopuksi kahdeksan isorysää. Suomen lohikiintiö Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella on pieni ja myös sen perusteella huhtikuussa 2017 jaetut toimijakohtaiset lohen kalastuskiintiöt jäävät n. 20–30 prosenttia aiempien vuosien saaliita pienemmiksi. Tämän vuoksi pyynnin nykyistä aikaisempi mahdollistaminen on erityisen tärkeää, jotta pienestä lohisaaliista saadaan lohi- ja meritaimenstrategian tavoitteiden mukaisesti parempi hinta ja lohisaaliin tarjonta-aika pitenee. Asetukseen sisältyisi myös säännökset pyynnin estämisestä isorysillä toimijakohtaisen kalastuskiintiön tai niitä koskevan 25 prosentin enimmäisosuuden täyttyessä sekä lohisaaliin valikointikiellosta. Lisäksi määrättäisiin saalislohien merkinnästä heti pyydyksestä nostettaessa aina vähittäismyyntiin saakka tunnistekohtaisella juoksevalla numerolla, joka vastaisi kutakin lohen toimijakohtaista kalastuskiintiön määrää. Asetuksessa määriteltäisiin Oulu-, Ii- ja Kemijoen edustoille velvoitteeksi istutetun lohen terminaalikalastusalueet. Terminaalikalastusalueilla saisi alkukaudella käyttää ensin yhden isorysän, kesäkuun 17 päivästä kolme ja 25. kesäkuuta alkavalla loppukaudella kahdeksan isorysää I ryhmään kuuluvaa kaupallista kalastajaa kohti. Ryhmään II kuuluvat kaupalliset kalastajat saisivat kalastaa kahdella isorysällä kesäkuun 17 päivästä ja loppukaudella neljällä isorysällä. Simojoen edustalla säilytettäisiin nykyinen tiukka rajoitusalue ja itse joessa nykyinen verkkokalastuksen rajoitusalue laajenisi ylävirtaan Simojärven luusuaan saakka. Lisäksi ehdotetaan, että valtioneuvosto myös muuttaisi asetusta (739/2011) Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä siten, että myös tällä alueella mahdollistettaisiin isorysillä tapahtuva lohenkalastus nykyistä aikaisemmin ja enintään 25 prosentin edestä lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä. Suomalaiset kalastajat voisivat tällä alueella ensimmäisen kerran aloittaa lohenkalastuksen samanaikaisesti ruotsalaisten lohenkalastajien kanssa, joiden saaliit myös tulevat Suomen markkinoille. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen lohenkalastuksen rajoituksista ja asetuksen Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksilla ei ole suoria vaikutuksia valtiontalouteen, ja ne voidaan toteuttaa kehyspäätöksen ja talousarvion määrärahojen rajoissa. Luonnonlohikantojen arvioidaan vahvistuvan entisestään ja asetusten arvioidaan tukevan meritaimenen luonnonkantojen elpymistä. Pohjanlahden rannikon kaupallisten kalastajien toimintaedellytyksien arvioidaan paranevan hieman. Luonnonvarakeskus on katsonut, että asetusehdotusten toteutumiselle ei ole biologisia esteitä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen