Hallituksen kertomus VNK/2017/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen vuosikertomus 2016

ED 2/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Kertomuksesta säädetään tarkemmin valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 9 a §:ssä sekä valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 ja 18 §:issä. Säädöstasolla kertomuksen sisältöä määrittävät erityisesti myös valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) vaatimukset. Hallituksen vuosikertomus 2016 koostuu varsinaisesta kertomuksesta ja sitä täydentävistä liitteistä: Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset Liite 2 Tilinpäätöslaskelmat Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta. Varsinainen vuosikertomus sisältää vuoden 2016 hallituksen kokoonpanon, keskeiset tunnusluvut hallituksen työskentelystä ja ministerien työnjaot. Kertomuksessa kuvataan hallitusohjelman jäsennyksen mukaisesti hallituksen keskeiset politiikkakokonaisuudet. Kertomuksessa on valtiokokonaisuuden taloudellista asemaa selvittävä katsaus, jossa on kootusti tietoa valtion talousarviotalouden sekä valtion liikelaitosten ja rahastojen tuotoista, kuluista ja varallisuusasemasta. Kertomus sisältää tiedot myös valtiokokonaisuuden taseen ulkopuolisista vastuista. Lisäksi kertomuksessa käsitellään tarkemmin mm. valtion talousarviota, kehyksiä sekä EU:n ja Suomen välisiä rahavirtoja. Selvitykset annetaan myös valtionvelasta, valtiontalouden riskeistä ja verotuksesta. Kertomuksessa on myös katsaukset valtion henkilöstöön ja valtion yhtiöomistukseen. Kertomuksessa tarkastellaan lyhyesti myös kuntataloutta sekä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja. Hallituksen vuosikertomuksen liitteessä 1 on esitetty ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset, jotka kukin ministeriö on toimittanut vuosikertomuksen valmistelua varten. Keskeinen osa tuloksellisuuden kuvausta on valtion talousarviossa esitettyjen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen arviointi. Oikeusministeriön tuloksellisuuden kuvauksen yhteyteen on sisällytetty sellaisenaan saamelaiskäräjien saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 7 §:n mukainen kertomus. Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 käsittää Valtiokonttorissa laaditun ehdotuksen valtion tilinpäätökseksi, joka sisältää valtion talousarvion toteutumalaskelman, valtion tuotto- ja kululaskelman ja taseen, valtion rahoituslaskelman sekä laskelmia täydentävät liitteet. Lisäksi mukana ovat liikelaitosten sekä talousarvion ulkopuolisten rahastojen tuloslaskelmat ja taseet samoin kuin tiedot näiden pitkäaikaisista sitoumuksista. Liitteessä on myös tilintarkastamattomat valtion kokonaislaskelmat sisältäen tuotto- ja kululaskelman ja taseen sekä niitä koskevat lisätiedot. Valtioneuvosto hyväksyy valtion tilinpäätöksen osana hallituksen vuosikertomusta. Hallituksen vuosikertomuksen liitteessä 3 selostetaan valiokunnittain toimenpiteet, joihin hallitus on ryhtynyt kertomusvuoden aikana eduskunnan vireillä olevien lausumien ja kannanottojen johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle Hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2016 (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen