Valtioneuvoston päätös TEM/2017/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseksi hyödyntämiseksi

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Johanna Ylitepsa, Hallitussihteeri p.+35 8295064207
Asia
Valtioneuvosto antaisi Suomen talousvyöhykkeen osalta suostumuksensa Baltic Connector Oy:n maakaasuputken rakentamishankkeelle hakemuksessa (TEM/240/00.06.01/2014, 16.1.2017) kuvatulla tavalla. Valtioneuvoston suostumus olisi voimassa päätöksen antamisesta lukien 55 vuotta, jonka jälkeen se olisi hakemuksesta uudistettavissa. Valtioneuvoston suostumus olisi pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Valtioneuvosto antaisi suostumuksensa sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen omistaja tai näiden sijaan tuleva seuraaja täyttäisi liitteessä 1 olevassa päätösehdotuksessa esitetyt ehdot. Hankkeen toteuttajan olisi muun muassa noudatettava toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi, aikaprioriteettiperiaatetta jo olemassa olevien hankkeiden osalta sekä vesilain mukaisen rakentamisluvan ehtoja.
Esitys
Valtioneuvosto antaa Suomen talousvyöhykkeen osalta liitteen 1 mukaisen ehdollisen suostumuksensa Baltic Connector Oy:n maakaasuputken rakentamishankkeelle hakemuksessa kuvatulla tavalla sekä toteaa päätöksen olevan täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen