Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2017/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta

U 37/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Eiro, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342668
Asia
Asetusehdotus on osa komission Euroopan ilmailustrategiaa koskevan tiedonannon täytäntöönpanoa (E 4/2016 vp), jonka mukaisesti pyritään löytämään keinoja kolmansien maiden ja niiden lentoyhtiöiden epäreilujen käytäntöjen estämiseksi. Komission arvion mukaan joidenkin kolmansien maiden yhtiöt saattavat saada epäreilua kilpailuetua niiden harjoittamien syrjivien käytäntöjen ja valtiontukien vuoksi. Epäreilut käytännöt voivat johtaa pitkällä aikavälillä yhtiöiden määrän vähenemiseen ja saattavat johtaa määräävän markkina-aseman tai monopolien muodostumiseen. Matkustajien näkökulmasta epäreilut käytännöt voivat johtaa valinnanmahdollisuuksien ja saavutettavuuden vähenemiseen sekä korkeampiin lipunhintoihin. Asetuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa avoimet ja kilpaillut lentoliikennemarkkinat ja luoda mekanismi, jolla Euroopan komissio voi tarvittaessa puuttua epäreiluihin käytäntöihin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksesta ei aiheudu sellaisenaan taloudellisia vaikutuksia matkustajille, lentoliikenteen harjoittajille tai valtiolle. Tapauskohtaisesti määrättävien korjaustoimenpiteiden toteutumisesta aiheutuvia välillisiä tai välittömiä taloudellisia vaikutuksia ei voida tässä vaiheessa arvioida, mutta ne voivat olla lentoliikenteen harjoittajien kannalta merkittäviä. Suurimmat taloudelliset riskit liittyvät siihen että kolmannet maat ryhtyvät vastatoimiin EU:n lentoliikenteen harjoittajia vastaan, jos EU ryhtyy yksipuolisiin toimiin niiden lentoyhtiöitä vastaan, tai siihen, että asetuksen soveltaminen vaikuttaa EU-yhtiöiden keskinäiseen kilpailuasetelmaan. Mikäli lentoliikenteen tarjonta vähenisi, nostaisi se lentolippujen hintoja sekä huonontaisi alueellista saavutettavuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen