Valtioneuvoston asetus LVM/2017/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kirsi Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5342570
Asia
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) III osan 2 luvun 1 §:n nojalla liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista. Liikenteen palveluista annettu laki tulee voimaan pääosin 1.7.2018, mutta lain III osan 2 luvun 1-5 §:t tulevat voimaan jo 1.1.2018. Liikenteen palveluista annetun lain III osan 2 luvun 1 §:ssä velvoitetaan henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajat avaamaan palveluaan koskevat olennaiset tiedot, joita ovat ainakin reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta- ja saatavuustiedot sekä esteettömyystiedot. Säännös koskee kaikkia liikennemuotoja, eli tie- ja raideliikennettä, merenkulkua ja ilmailua. Se on myös lain määritelmien mukaisesti mahdollisimman laaja, ja koskee kaikkia toimijoita perinteisistä kuljetuspalveluista erilaisiin tukipalveluihin, kuten pysäköintipalveluita tarjoajiin. Olennaiset tiedot ovat osittain erilaisia eri liikkumispalveluissa. Asetuksella säädettäisiin tarkemmin, mitä olennaisilla tiedoilla eri palveluissa tarkoitetaan. Se on tarkoitettu tulemaan voimaan yhtä aikaa liikenteen palveluista annetun lain tietoa koskevien pykälien kanssa 1.1.2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaisi asetuksen liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista.
Vaikutukset
Asetuksella edistetään liikenteen palveluista annetun lain tavoitteitta uusien ja uudenlaisten liikkumispalveluiden syntymiseksi. Sen avulla mahdollistetaan yhtenäisten matkaketjujen rakentaminen. Kattavan ja ajantasaisen liikkumispalveluita koskevan tiedon saaminen on tässä keskeinen edellytys. Rajapintojen avaamisesta aiheutuu toimijoille kustannuksia, joita kuitenkin yleensä pidetään suhteellisen maltillisina (10 000 – 50 000 €). Kaikkien toimijoiden ei kuitenkaan itse tarvitse välttämättä avata rajapintaa, vaan ne voivat joko hyödyntää Liikenneviraston tarjoamaa työkalua tai sopia rajapinnan avaamisesta esimerkiksi välityspalvelun tarjoajan kautta. Pienet toimijat voivat myös tulla laissa säädetyn poikkeuksen piiriin. Rajapintojen avaamisesta arvioidaan olevan selvästi kustannuksia suurempia hyötyjä, jotka kohdistuvat niin palveluiden käyttäjiin, markkinatoimijoihin kuin yleisesti yhteiskuntaankin. Tarkemmin tietojen avaamisen vaikutukset on esitetty liikenteen palveluista annettua lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 161/2016 vp).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen