Hallituksen esitys OM/2017/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2017 11.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

HE 101/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia siten, että ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja vaalien ajan ulkomailla tilapäisesti asuvat tai oleskelevat muut äänioikeutetut saisivat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestyksen käyttöönotto ei poistaisi voimassa olevan lain mukaista mahdollisuutta äänestää ennakkoon ulkomailla valtioneuvoston asetuksella määrätyissä edustustoissa ja niiden toimipaikoissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2018 ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi vaalilain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksen tarkoitus on edistää vaali- ja osallistumisoikeuksien tosiasiallista toteutumista ja lisätä äänioikeutettujen yhdenvertaisuutta. Kirjeäänestyksen käyttöönotto parantaisi merkittävästi monien ulkosuomalaisten ja ulkomailla muutoin oleskelevien äänioikeutettujen mahdollisuutta äänestää. Koska äänestäminen ei kirjeäänestyksessä tapahdu vaaliviranomaisen valvonnassa, kirjeitse äänestävän vaalisalaisuutta ja vaalivapautta ei käytännössä ole mahdollista äänestystilanteessa turvata samalla tavalla kuin äänestyspaikalla tapahtuvassa äänestyksessä. Kirjeäänestyksessä äänestäjän tulisikin itse huolehtia sanottuja periaatteiden toteutumisesta äänestystilanteessa. Tämä olisi merkittävä muutos nykyiseen vaalijärjestelmäämme. Kirjeäänestys toisi lisäksi vaalien tekniseen toimittamiseen joitakin kokonaan uusia riskitekijöitä, joista osaa ei voida kokonaan poistaa. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Uudistuksesta arvioidaan aiheutuvan oikeusministeriölle noin 210 000 euron kertakustannus sekä noin 530 000 euron vaalikohtaiset kustannukset. Näistä kustannuksista 310 000 euroa sisältyy vuoden 2018 talousarvioesityksen momentille 25.50.20.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen