Valtioneuvoston kirjelmä OM/2017/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maksuvälinerikokset)

U 56/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Lena Andersson, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150244
Asia
Ehdotettu direktiivi (KOM(2017) 489 lopullinen) sisältää vähimmäissäännökset maksuvälineisiin liittyvien petosten ja väärennysten säätämisestä rangaistavaksi ja näiden rikosten rangaistuksista. Direktiivillä korvattaisiin neuvoston 28 päivänä toukokuuta 2001 tekemä puitepäätös 2001/413/YOS muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta, jäljempänä puitepäätös. Ehdotetulla direktiivillä jäsenvaltioita velvoitettaisiin säätämään rangaistavaksi mainittua puitepäätöstä laajemmin muun muassa tietoverkoissa käytettäviin maksuvälineisiin liittyviä tekoja ja valmistelutyyppisiä tekoja.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotetulla direktiivillä yhtenäistettäisiin maksuvälinepetoksiin liittyvää Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Direktiivillä pyrittäisiin vastaamaan maksuvälinepetosten lisääntyvään ja kehittyvään vahingollisuuteen. Direktiivin kansallinen voimaansaattaminen edellyttäisi joitakin muutoksia ainakin rikoslaissa säädettyjen rikosten tunnusmerkistöihin sekä joidenkin rangaistusasteikkojen ankaroittamista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen