Hallituksen esitys STM/2017/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

HE 163/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Annika Juurikko, Hallitussihteeri p.029 5163242
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsilisälain lapsilisän suuruutta koskevaa pykälää siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen tasoa nostettaisiin 4,75 eurolla lasta kohden. Näin yksinhuoltajakorotuksen taso nousisi 48,55 eurosta 53,30 euroon lasta kohden kalenterikuukaudessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Yksinhuoltajakorotuksen tason noston arvioidaan lisäävän lapsilisän etuusmenoja vuonna 2018 noin 9,5 miljoonalla eurolla. Yksinhuoltajien osuus lapsilisän saajista on viime vuosina hieman kasvanut. Etuusmenoarviossa on oletettu kehityksen jatkuvan myös ensi vuonna. Oletuksen vaikutus arvioon menojen lisäyksestä on vähäinen. Toimeentulotukea myönnettäessä lapsilisä otetaan tulona huomioon. Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korotus vähentää toimeentulotukimenoja verrattuna tilanteeseen, jossa korotusta ei tehtäisi. Kansaneläkelaitoksen tuoreimpiin koskeviin tilastotietoihin perustuen perustoimeentulotuen säästön arvioidaan olevan noin 1,6 miljoonaa euroa vuonna 2018. Perustoimeentulotuen rahoitus jakautuu tasan valtion ja kuntien kesken.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen