Valtioneuvoston asetus VM/2017/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus Väestörekisterikeskuksen eräistä tehtävistä

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Sami Kivivasara, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530023
Asia
Digitalisaation toimeenpanotehtäviä sekä kehittäviä tehtäviä ehdotetaan koottavaksi Väestörekisterikeskukseen. Valtiovarainministeriö asetti 16.9.2016 sisäisen valmisteluryhmän valmistelemaan digitalisointia mahdollistavien ja tukevien toimintojen ohjausta ja organisointia valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Työryhmä ehdotti, että osa ministeriön nykyisistä tehtävistä siirtyisi Väestörekisterikeskukseen. Siirtyvät tehtävät tukevat Väestörekisterikeskuksen nykyistä tehtäväkokonaisuutta. Ne mahdollistavat osaltaan myös Väestörekisterikeskuksen tehtävien kehittämisen julkisen hallinnon yhteisen tietohallinnon kehittämistehtävien kokonaisuudeksi. Siirtyviä tehtäviä hoidetaan tällä hetkellä valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-osastolla. Joiltain osin siirtyviä tehtäviä varten valtiovarainministeriö on hyödyntänyt Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin asiantuntijoiden palveluja. Kansalaisneuvonta on Valtiokonttorin vastuulla. Asetuksen 1 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, että Väestörekisterikeskus tuottaa ja kehittää Kansalaisneuvontapalvelua. Kansalaisneuvonta on julkisten palvelujen käyttäjille tarkoitettu yleisneuvontapalvelu, joka tukee viranomaisten neuvontaa. Asetuksen 2 §:ssä ehdotetaan, että Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on tuottaa valtiovarainministeriölle ja muille julkisen hallinnon viranomaisille julkisen hallinnon tietohallinnon asiantuntijatehtäviä ja palveluita. Väestörekisterikeskus valmistelee ja kehittää julkisen hallinnon tietohallintoa, tiedonhallintaa, digitaalista turvallisuutta ja sähköistä asiointia koskevia menetelmiä, arkkitehtuurikuvauksia, suosituksia ja ohjeita. Lisäksi Väestörekisterikeskus tarjoaa julkisen hallinnon tietohallintoa, tiedonhallintaa, digitaalista turvallisuutta ja sähköistä asiointia koskevia asiantuntijapalveluja sekä kokoaa yleistä tilannekuvaa. Väestörekisterikeskus tuottaa ja kehittää myös edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä välineitä ja kehitysympäristöjä. Asetus ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Väestörekisterikeskuksen eräistä tehtävistä
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset: Tarkoituksena on, että vuoden 2018 talousarviossa siirrettäisiin Väestörekisterikeskuksen toimintamenomomentille 28.30.03 siirtyvien tehtävien hoitamista varten valtiovarainministeriön 28.01.01 toimintamenomomentilta 333 000 euroa, momentilta 28.70.01 Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen 775 000 euroa ja momentilta 28.90.20 Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen 525 000 euroa. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilta siirtyvien tehtävien siirtoon ei liity määrärahasiirtoja, koska Valtori laskuttaa toiminnastaan aiheutuvat kustannukset asiakkailtaan. Tätä koskeva talousarvioesitys on tarkoitus antaa hallituksen esityksessä vuoden 2018 talousarvioesityksen täydentämiseksi. Kansalaisneuvonnan hoitamiseen tarvittava määräraha, yhteensä 1,0 milj. euroa siirrettäisiin Valtiokonttorin toimintamenoista momentilta 28.20.01 Väestörekisterikeskuksen toimintamenomomentille 28.30.03. Vastaavia määrärahasiirtoja tullaan ehdottamaan myös julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2019 - 2022. Henkilöstövaikutukset: Valtiovarainministeriön päätöksellä valtiovarainministeriöstä siirtyviä tehtäviä pääasiassa hoitavat henkilöt siirretään valtion virkamieslain 5 a §:n nojalla Väestörekisterikeskukseen. Muutos koskee 4 henkilöä. Samoin valtiovarainministeriön päätöksellä Valtorista siirtyy 3 henkilötyövuotta vastaava määrä tehtäviä. Siirtyvien tehtävien mukana siirtyy 2 henkilöä Väestörekisterikeskukseen. Valtiovarainministeriön päätöksellä myös Valtiokonttorista siirtyviä tehtäviä pääasiassa hoitavat henkilöt siirretään valtion virkamieslain 5 a §:n nojalla Väestörekisterikeskukseen. Valtiokonttorista Väestörekisterikeskukseen siirtyy kansalaisneuvontaa hoitava henkilöstö. Yhteensä siirto koskee 13 henkilöä. Kansalaisneuvonta sijaitsee Kouvolassa, josta tulee Väestörekisterikeskuksen uusi toimipiste.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen