Valtioneuvoston päätös YM/2017/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Timo Turunen, Ympäristöneuvos p.+35 8295250303
Asia
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Lain 22 §:n mukaan valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston 30 päivänä marraskuuta 2000 tekemän ja 13 päivänä marraskuuta 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteiden uudistamisen tarkoituksena on vastata alueidenkäytön tulevaisuuden haasteisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarvioinnin ja pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita uudistetaan siten, että ne koskevat nykyistä rajatummin keskeisimpiä valtakunnallisia näkökohtia ja ovat nykyistä selkeämpiä. Päätös on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto päättää valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
Vaikutukset
Tavoitteiden valmistelun kuluessa on tehty viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Tavoitteet edistävät ympäristön kestävää kehitystä, erityisesti siirtymistä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan. Ne turvaavat luonnon monimuotoisuutta ja kansallisen luonto- ja kulttuuriperinnön säilymistä sekä luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja merkittävien ympäristöhaittojen ehkäisemistä. Tavoitteet edistävät pitkällä aikavälillä taloudellista kasvua ja elinkeinojen kehittämisedellytyksiä sekä tukevat välillisesti kuntien ja valtion taloutta. Tavoitteet selkeyttävät kaavoituksen, erityisesti maakuntakaavoituksen ennakoivaa ja vuorovaikutteista viranomaisyhteistyötä. Tavoitteiston selkeyttäminen keventää hallintoa ja vahvistaa maakuntien ja kuntien itsenäistä maankäyttövaltaa ja -vastuuta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen