Valtioneuvoston asetus MMM/2017/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162134
Asia
Voimassaolevan asetuksen mukaan maatalouden rakennetuen valtiontakausta voidaan myöntää lypsy- ja nautakarjatalouden, sikatalouden, lihasiipikarjatalouden, lammas- ja vuohitalouden, hevostalouden, turkistalouden ja kasvihuonetuotannon investointeihin. Asetusta esitetään muutettavaksi siten, että valtiontakaus voitaisiin myöntää myös uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviin maatilan energiantuotannon investointeihin. Maatalousinvestointien tukemisen tai valtiontakauksen myöntämisen yleisiin edellytyksiin ei tehtäisi muutoksia. Maatalouden rakennetuen valtiontakauksia käytetään pääasiassa suurimmissa investointihankkeissa, joissa tilan käytettävissä olevien omien vakuuksien vaje on suuri ja ulkopuolisen takauksen saatavuus on usein edellytys koko hankkeen toteuttamiselle. Lainarahoituksen saamisen helpottaminen uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin investointeihin edistäisi hallitusohjelman strategista tavoitetta biotalous ja puhtaat ratkaisut, jonka mukaan uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan energian tarjontaa lisäämällä. Muutos edistäisi myös valtioneuvoston selonteossa kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 mennessä asetettuja tavoitteita. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 20 päivänä joulukuuta 2017. Asetusta sovellettaisiin myös asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan tukihakemukseen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: (Maatilatalouden kehittämisrahasto) Kansallisesti rahoitettavat valtiontakaukset myönnetään maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) käyttösuunnitelmassa tarkoitukseen osoitettavan myöntövaltuuden rajoissa. Jos haettu takausten määrä ylittäisi käytettävissä olevan myöntövaltuuden, rahoitettavat hankkeet valitaan valintamenettelyssä. Energiainvestointeja arvioidaan rahoitettavan jatkossa noin 175 kappaletta vuosittain. Kuten muissakin investoinneissa myös energiainvestoinneissa valtiontakausta arvioidaan haettavan vain suurimpiin hankkeisiin, jolloin Makeran valtiontakausten myöntövaltuutta käytettäisiin energiainvestointeihin vuosittain arviolta noin 300 000 euroa. Makeran johtokunta esittää vuodelle 2018 valtiontakausten myöntövaltuudeksi 12 miljoonaa euroa. Esitetyn myöntövaltuuden arvioidaan olevan riittävä kattamaan ehdotetut energiainvestointien valtiontakaukset. Tähän mennessä Makeran varoista maksettavat menot takausvastuiden toteutumisesta ovat olleet varsin vähäiset ja takauksista perittävät maksut ovat olleet menoja suuremmat. Esityksen ei arvioida juurikaan lisäävän valtiontakauksista Makeraan aiheutuvaa tappioiden riskiä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen