Sopimuksen hyväksyminen LVM/2017/156

« Raha-asiainvaliokunta 19.12.2017 15.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sopimus kauko- ja lähijunaliikenteen ostamista koskevan sopimuksen 1.1.2016–31.12.2019 muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Iida Huhtanen, Hallitussihteeri p.029 5342613
Asia
Liikenne- ja viestintäministeriö hankkii VR-Yhtymä Oy:ltä niin sanottua ostoliikennettä henkilöjunaliikenteen kaukoliikenteeseen sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alueen ulkopuolista lähijunaliikennettä. Voimassaoleva liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymä Oy:n välinen ostosopimus on tehty ajalle 2016–2019. Liikenneverkon kehittämistä arvioiva parlamentaarinen työryhmä on ehdottanut parannusta raideliikenteen tuetun liikenteen palvelutasoon tavoitteena vaikuttaa ihmisten liikkumistottumuksiin energia- ja ilmastostrategian mukaisesti. Tätä varten ryhmä esitti kahden miljoonan euron vuosittaista talousarviomäärärahalisäystä raideliikenteeseen vuosille 2018–2021. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR-Yhtymä Oy ovat neuvotelleet parannuksista ostoliikennesopimuksella toteutettavan liikenteen palvelutasoon vuosille 2018–2019. Sopimus on voimassa määräaikaisena 31.12.2019 asti samoin kuin aiemmin tehty ostosopimus. Muilta kuin liikennetarjontaa koskevalta osin aiemmin tehty ostosopimus ja sen ehdot jäävät voimaan. Nelivuotisen lisämäärärahan käytöstä vuosina 2020–2021 sovitaan myöhemmin erikseen. Sopimuskorvaus maksetaan valtion talousarvion momentilta 31.30.63.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Jäljellä olevan sopimuskauden yhteenlaskettu korvaus on 64 340 000,00 euroa (alv 10 %) ja vuosittainen korvaus 32 170 000,00 euroa (alv 10 %). Aiemmin tehdyn ostoliikennesopimuksen mukainen vuosittainen korvaus oli 30 170 000,00 euroa (alv 10 %).
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta