Hallituksen esitys TEM/2017/147

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi

HE 196/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Olli Sorainen, Hallitusneuvos p.+35 8295048022
Asia
Eures-verkosto esitetään avattavaksi yksityisille toimijoille. Tällä hetkellä Eures-verkostossa toimivat vain julkiset työnvälityspalvelut. Eures-jäseniä voisivat olla myös kaikki yksityiset tai kolmannen sektorin organisaatiot, jotka haluavat hakeutua ja hyväksytään mukaan Eures-verkostoon. Esitys perustuu niin sanotun Eures-asetuksen (EU) 2016/589 11 artiklaan. Esitys liittyy hallitusohjelmaan, jonka mukaan yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 13.5.2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi (RV)
Vaikutukset
Esitys edistää työllisyyttä ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja siten tukee talouskasvun edellytyksiä. Esityksellä ei ole välittömiä merkittäviä vaikutuksia julkiseen talouteen. Eures-verkoston uusien toimijoiden toimintaa ei rahoiteta julkisista varoista. Tietojärjestelmiin tarvittavat muutokset ovat osin päällekkäisiä käynnissä olevan TE-palvelujen digitalisoinnin kanssa. Eures-verkoston laajentuessa tulevina vuosina tulee varautua siihen, että kansallisen Eures-koordinaatiotoimiston (työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus) henkilöstövoimavaroja on jonkin verran lisättävä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen