Valtioneuvoston asetus UM/2018/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 13–15 §:n voimaantulosta

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Pasi Tuominen, Kansalaispalvelupäällikkö p.029 5351202
Asia
Ehdotetun asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin, että maahantuloon vaadittavista matkustusasiakirjoista ulkomaalaislailla muutetut 13-15 § tulevat voimaan 29 päivänä tammikuuta 2018. Asetuksen 2 §:ssä säädettäisiin lain 13-15 §:n voimaansaattamisasetuksen voimaantulosta samana päivänä. Ulkomaalaislain 13-15 § ja ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 29 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 13–15 §:n voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen