Hallituksen esitys MMM/2018/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2018 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 8/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Ruokavirastosta. Lailla perustettaisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle uusi virasto, johon yhdistettäisiin Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tehtävät. Uuteen virastoon myös siirrettäisiin Maanmittauslaitoksesta tehtävät, jotka liittyvät tietohallinnon palvelujen tuottamiseen perustettavalle virastolle sekä laajemmin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Perustettavaan virastoon siirrettäisiin lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät. Elintarviketurvallisuusvirastosta ja Maaseutuvirastosta annetut lait ehdotetaan kumottavaksi. Kasvinsuojeluaineista annettuun lakiin, maatalouden tukien toimeenpanosta annettuun lakiin, metsänviljelyaineiston kaupasta annettuun lakiin, taimiaineistolakiin ja hukkakauran torjunnasta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi uuden viraston perustamisesta johtuvat tarvittavat muutokset. Lakkautettavien virastojen sekä Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskuksen siirtyvien osien henkilöstö siirtyisi perustettavaan uuteen virastoon 1.1.2019. Uuden viraston nimeksi esitetään Ruokavirastoa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys ei lisää valtion menoja. Se toteutetaan valtion vuosia 2019—2022 koskevan julkisen talouden suunnitelman mukaisen maa- ja metsätalousministeriön pääluokalle hyväksytyn kehyksen puitteissa. Lisäksi kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnan ohjaustehtävien siirtämisen vuoksi työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan kuuluvalta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenomomentilta (momentti 32.40.05) siirrettäisiin uudelle virastolle 35 000 euroa. Uuden viraston perustaminen ja sen edellyttämät järjestelyt otetaan huomioon vuotta 2019 koskevassa valtion talousarvioesityksessä. Viraston perustamisesta alkuvaiheessa aiheutuvat lisäkustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa viraston sisäisin kohdennuksin sekä tarvittaessa Tuottavuuden edistäminen -momentin (momentti 28.70.20) rahoituksella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen