Hallituksen esitys LVM/2018/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.3.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä

HE 11/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kaisa Kuukasjärvi, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342030
Asia
Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi eduskunnalle 19 päivänä lokakuuta 2017 annettua hallituksen esitystä yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 147/2017 vp). Täydentävällä hallituksen esityksellä ehdotetaan poistettavaksi maakuntauudistusta koskevat kirjaukset yksityistielakiehdotuksesta. Poistettavat maakuntauudistusta koskevat kirjaukset koskisivat viranomais- ja valtionavustustehtäväkokonaisuuksia. Maakuntauudistukseen liittyvät muutokset ehdotettuun yksityistielakiin olisi tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2018. Ehdotetun uuden yksityistielain (HE 147/2017 vp) mukaan kuntien tielautakuntia koskevista säännöksistä luovuttaisiin, ja niille aiemmin kuuluneet tehtävät siirrettäisiin muille viranomaisille. Hallituksen esityksessä esitetään, että kuntien tielautakuntien lakkauttamisesta johtuvat muutosehdotukset toteutettaisiin tehtäväsiirroilla toimivaltaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY-keskus) tai säilyttämällä tehtäväkokonaisuudet niissä toimivaltaisissa ELY-keskuksissa, joissa niitä nykyäänkin pääosin hoidetaan. Tältä osin esityksen perusteluja täydennetään myös nykytilakuvauksen, keskeisten ehdotusten sekä vaikutusarvioinninosalta. Ehdotettua uutta yksityistielakia (HE 147/2017 vp) täydennettäisiin myös muuttamalla valtionavustuksia koskevaa pykäläehdotusta vastaamaan muuttunutta tilannetta. Pykälästä poistettaisiin maakuntauudistukseen liittyvät viittaukset ja säilytettäisiin valtionavustusten myöntämistehtävä ELY-keskuksilla, joissa sitä nykyäänkin hoidetaan. Lisäksi esitetään yksityistielakiehdotusta selkeyttäviä muutoksia. Esitykseen sisältyvien lakien voimaantuloa ehdotetaan aikaistettavaksi vuodella siten, että lait tulisivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen