Hallituksen esitys TEM/2018/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.4.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 35/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Elina Isoksela, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063719
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa. Lisäksi esitykseen sisältyy ehdotus lakiehdotusten yhteiseksi voimaanpanolaiksi, jolla kumottaisiin laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista. Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistaminen perustuu hallitusohjelmaan ja maakuntauudistukseen. Alueiden kehittämistä koskevaan sääntelyyn ei esitettäisi merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Vastuu alueiden kehittämisestä olisi maakunnilla ja kunnilla alueillaan. Maakunta toimisi aluekehittämisviranomaisena. Valtio vastaisi valtakunnallisesta alueiden kehittämisestä. Valtion ja maakuntien välille ehdotetaan vuosittaisia alueiden kehittämisen keskusteluja. Alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annettavalla lailla siirrettäisiin valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kestävää talouskasvua, työllisyyden, työllistymisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämistä koskevien toimenpiteiden järjestämisvastuu valtiolta perustettaville maakunnille. Esitys liittyy eduskunnan käsiteltävinä oleviin maakuntien perustamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 15/2017 vp) ja maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaan hallituksen esitykseen (HE 14/2018 vp). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin edellä mainitun hallituksen esityksen sisältämällä voimaanpanolailla. Esitys sisältää myös säännöksiä Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnista ohjelmakaudella 2014–2020. Laissa kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa säädettäisiin Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan mahdollisuudesta perustaa kuntayhtymä, joka olisi vastuussa Uudenmaan kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa. Kuntayhtymän kasvupalvelujen järjestämistehtävään Uudellamaalla sovellettaisiin samoja säännöksiä kuin kasvupalveluiden järjestämiseen maakunnan toimesta muissa maakunnissa. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020 kuitenkin niin, että voimaanpanolaki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Maakunnille siirretään kasvupalvelujen järjestämiseksi ELY-keskusten ja TE-toimistojen tällä hetkellä käytössä olevat resurssit. Määrärahaa siirtyy noin 700 miljoonaa euroa osaksi maakuntien yleiskatteellista valtionosuutta. Kasvupalvelurahoituksen osuutta ei ole erikseen määritelty, vaan maakunta päättää määrärahan kohdentamisesta. Lisäksi erillisrahoituksena nykyisellä rakennerahastokaudella kohdennetaan noin 400 miljonaa euroa vuosittain ohjelmien toteuttamiseen. Vuonna 2021 alkavan seuraavan rakennerahasto-ohjelmakauden määrärahat eivät ole vielä tiedossa. HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET: Esityksen nojalla valtiolta siirtyisi maakuntiin noin 2 600 henkilötyövuotta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen