Hallituksen esitys VM/2018/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.5.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta

HE 74/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Merja Sandell, Hallitusneuvos p.+35 8295530191
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia. EU:ssa voimaan tulevan uuden autojen ominaishiilidioksidipäästöjen mittaustavan mukaiset päästöarvot voivat olla suuremmat kuin nykyisen menetelmän mukaiset arvot, ja siten mittaustapamuutos voisi nostaa päästöihin perustuvan auto- ja ajoneuvoverotuksen keskimääräistä tasoa Suomessa vaikka autojen päästöt eivät kasva. Henkilö- ja pakettiautojen ominaishiilidioksidipäästöihin perustuva verotus sopeutettaisiin uuteen päästöjen mittaustapaan. Muutokset toteutettaisiin lisäämällä mainittuihin lakeihin uudet verotaulukot, joita sovellettaisiin niihin uusiin henkilö- ja pakettiautoihin, joiden hiilidioksidipäästö on mitattu uudella mittaustavalla. Lisäksi ehdotetaan, että pakettiautoille autoverotuksessa myönnettävää vähennystä sopeutettaisiin uuden mittaustavan mukaan mitattaville pakettiautoille. Samalla sopeutettaisiin aiemmin säädetty ja vuoden 2019 alusta sovellettava autoveron alennus uuteen mittaustapaan. Auto- ja ajoneuvoverolakien nykyisiä verotaulukoita sovellettaisiin jatkossakin muihin verotettaviin henkilö- ja pakettiautoihin. Laki autoverolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018 samanaikaisesti uuden mittaustapamuutoksen kanssa. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Uuden verotaulukon mukaista ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin 1 päivältä tammikuuta 2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetut muutokset toteutettaisiin teknisinä muutoksina, joiden vaikutusten arvioidaan valtiontalouden kannalta olevan neutraaleja. Muutoksen verotuottovaikutuksiin sisältyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta. Verotaulukkojen muutos on pyritty mitoittamaan siten, että auto- ja ajoneuvoverotuksen taso säilyisi keskimäärin ennallaan. On kuitenkin mahdollista, että kuluttajakohtainen auto- ja ajoneuvovero voisi nousta tai laskea suhteessa nykyiseen verotasoon. Siirtymäaikana ajoneuvoverotuoton arvioidaan kasvavan noin kaksi miljoonaa euroa, kunnes uusi ajoneuvoverotaulukko tulee sovellettavaksi. Verotuotto kertyisi vuosien 2018 ja 2019 aikana. Ajoneuvoverorasitus kiristyisi väliaikaisesti hieman niillä uusilla autoilla, joiden päästöarvo on mitattu uudella mittaustavalla ja jotka rekisteröidään ennen uuden ajoneuvoverotaulukon soveltamista. Ehdotettujen muutosten edellyttämien tietojärjestelmien muutosten kertaluonteisiksi kustannuksiksi on arvioitu autoverotuksen tietojärjestelmää ylläpitävässä Tullissa noin 100 000 euroa ja ajoneuvoverotusta hoitavassa Liikenteen turvallisuusvirastossa noin 42 000 euroa. Vuoden 2018 lisätalousarvioesityksen yhteydessä arvioidaan ja päätetään, tuleeko lisäkustannusten takia lisätä määrärahoja. Muussa tapauksessa kustannukset katetaan olemassa olevista määrärahoista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen