Hallituksen esitys LVM/2018/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain, ajoneuvolain ja mittauslaitelain muuttamisesta

HE 86/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Eiro, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342668
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia. Katsastustoiminnan toimilupasääntelyä muutettaisiin siten, että katsastusluvat myönnettäisiin jatkossa toimijakohtaisena, eikä toimipaikkakohtaisena kuten nykyisin. Lisäksi nykyinen lupajaottelu eri katsastuslajien sekä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastusten välillä poistuisi. Jatkossa yksi katsastuslupa oikeuttaisi suorittamaan kaikkia katsastuslajeja ja kaikkien ajoneuvoluokkien katsastuksia. Samalla velvollisuus suorittaa kaikkia luvan mukaisia katsastuksia poistuisi. Vaatimuksia katsastajien jatkokoulutukseen pääsyyn kevennettäisiin siten, että jatkossa pääsyvaatimuksena katsastajalta edellytettävään määräaikaiskatsastuskoulutuksen kevyiden ajoneuvojen koulutusjaksolle olisi kuuden kuukauden ajoneuvoalan korjaamokokemus taikka vastaavaa kokemus tai osaaminen. Lisäksi katsastusluvan haltijoihin ja katsastajiin kohdistuvien sanktioiden antamisperusteita täsmennettäisiin. Nykyisestä poiketen Liikenne- ja viestintävirasto voisi asettaa kaikkien antamiensa kieltojen tai määräysten tehosteeksi uhkasakon. Myös niin sanotun testiautotoiminnan säädösperustaa selkiytettäisiin. Samassa yhteydessä muutettaisiin myös ajoneuvolakia ja mittauslaitelakia taksamittarisääntelyä koskevilta osilta. Muutoksella selkiytettäisiin sitä, missä tilanteissa taksamittaria olisi käytettävä. Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019. Laki ajoneuvolain muuttamisesta ja laki mittauslaitelain muuttamisesta ovat tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun ne ovat hyväksytty ja vahvistettu.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain, ajoneuvolain ja mittauslaitelain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä olisi vaikutuksia erityisesti katsastustoimintaa harjoittaville yrityksille ja sitä valvoville viranomaisille. Esitetty katsastuspalvelujen tarjoamisvelvoitteen poisto voi tuoda nykyisin katsastusalalla toimiville ja potentiaalisille uusille yrityksille mahdollisuuden uusien katsastusasemien perustamiseen ja palvelukokonaisuuksien räätälöintiin. Katsastuspalvelujen tarjoaminen mahdollistuisi nykyistä erilaisemmissa tiloissa, mikä voi mahdollistaa esimerkiksi korjaamoille katsastuspalvelujen tarjoamiseen ja liikkuvien katsastusasemien käyttöönoton. Toimijakohtaiseen lupamenettelyyn siirtyminen vähentäisi lupien ja lupahakemusten määrää, mikä vähentäisi viranomaistyön tarvetta. Sama vaikutus olisi katsastustoimipaikkojen ensihyväksyntätarkastuksista luopumisella. Tämän johdosta katsastustoiminnan valvonnan painopistettä voitaisiin siirtää ennakollisesta valvonnasta jälkikäteisvalvontaan. Kotitalouksien näkökulmasta esityksellä olisi positiivisia vaikutuksia, sillä muutoksen arvioidaan laskevan hiukan katsastuspalvelujen hintoja ja parantavan niiden saatavuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen