Hallituksen esitys LVM/2018/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 90/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Laura Eiro, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342668
Asia
Esityksessä ehdotetaan liikenteen palveluista annettua lakia muutettavaksi siten, ettei kuljettaja tarvitsisi taksinkuljettajan ajolupaa koti- tai matkailupalveluyritysten osana palvelukokonaisuuttaan tarjoamissa kuljetuksissa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä vähennettäisiin koti- ja matkailupalveluyritysten hallinnollista taakkaa ja muita sääntelystä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi esitys helpottaisi työvoiman saatavuutta ja kausityöntekijöiden työllistymistä alalle. Esityksellä olisi siten myönteisiä vaikutuksia suomalaiselle koti- ja matkailupalvelutoiminnalle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen