Hallituksen esitys YM/2018/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2018 11.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 94/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Tia Laine-Ylijoki-Laakso, Hallitussihteeri p.+35 8295250150
Asia
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ympäristönsuojelulakiin säännökset uudesta ympäristölupamenettelyä kevyemmästä ennakkovalvonnallisesta ilmoitusmenettelystä. Eräät nykyisin luvanvaraiset toiminnat ehdotetaan siirrettäväksi uuteen ilmoitusmenettelyyn. Ilmoituksenvaraiset toiminnat, joista suurin yksittäinen ryhmä olisi eläinsuojat, määriteltäisiin lain liitteessä 4. Useita lain pykäliä tarkistettaisiin siten, että ympäristöluvanvaraista ja osin rekisteröitävää toimintaa koskevat säännökset ulotettaisiin koskemaan myös ilmoituksenvaraista toimintaa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä täsmennyksiä lain luvanvaraisia toimintoja, sekä eläinsuojan ja turkistarhan lupa- ja toimivaltarajan laskemisessa käytettäviä eläinyksikkökertoimia koskeviin liitteisiin ja ympäristörikkomusta koskevan rikoslain rangaistussäännöksen muuttamista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksessä tarkoitetut luvanvaraisuuden keventämistoimet toteuttaisivat osaltaan hallitusohjelman mukaista säädösten sujuvoittamista koskevaa kärkihanketta. Esityksellä on jonkin verran vaikutuksia viranomaisten toimivaltasuhteisiin. Ilmoitusmenettelyyn ehdotetaan siirrettäväksi toimintoja, joiden ympäristövaikutukset ovat lähtökohtaisesti vähäisiä. Ympäristönsuojelun tason ei arvioida heikentyvän, koska ilmoitusmenettelyyn siirrettävät toiminnat säilyvät ennakkovalvonnassa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen