Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.8.2018 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta

HE 102/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Seija Rantakallio, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250246
Asia
Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain liitteessä 1 oleva hankeluettelo ehdotetaan uudistettavaksi. Tavoitteena on hankeluettelon ajantasaistaminen, sisällön selkeyttäminen sekä yhdenmukaistaminen mahdollisimman pitkälle tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin 2011/92/EU hankeluettelon kanssa, kuitenkin ottaen huomioon Suomen ympäristön erityispiirteet. Direktiivin mukaiseksi ehdotetaan muutettavaksi osa luonnonvarojen ottoa ja käsittelyä koskevista hankkeista, metalliteollisuuden, kemianteollisuuden sekä energian ja aineiden siirtoa koskevat hankkeet sekä osa jätehankkeista. Hankeluetteloon esitetään lisättäväksi kalankasvatus, turkiseläinten pito, toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen edellyttämä Suomen ja Viron väliset tunnelit. Lisäksi hankeluetteloon ehdotetaan tehtäväksi muita pienempiä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei olisi juurikaan vaikutuksia julkiseen talouteen. Esityksen mahdolliset taloudelliset vaikutukset liittyisivät pääosin hankevastaavina olevien yritysten ja julkisten toimijoiden YVA-menettelystä aiheutuviin kustannuksiin. Esityksellä voi olla jossain määrin vaikutuksia viranomaisten tehtävien määrään. Tietyissä hankkeissa viranomaisten hallinnollinen taakka voi pienentyä, kun hankeluettelon soveltamisalan selkeyttämisen seurauksena ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta annettavien yksittäistapauspäätösten tarve vähenee. Joissain tapauksissa puolestaan kokorajojen suurentuminen saattaa lisätä tarvetta yksittäistapauspäätösten pyytämiselle. Soveltamisalan selkeyttäminen voi vähentää viranomaisen neuvontatyötä. Hankeluettelon ajantasaistamisella olisi vaikutus ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kohdentumiseen juuri niihin hankkeisiin, joilla voidaan katsoa olevan todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, mikä parantaisi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaikuttavuutta. Kansallisesti hankeluetteloon määritellyt hankkeet ja kokorajat varmistaisivat ympäristönsuojelun korkean tason myös Suomen erityispiirteisiin vaikuttavien hankkeiden suunnittelussa ja niihin liittyvässä päätöksenteossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.