Valtioneuvoston asetus OKM/2018/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.8.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta sekä valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 20 ja 26 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Janne Öberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330348
Asia
Esitykset liittyvät 1.9.2018 voimaan tulevaan varhaiskasvatuslakiin. Varhaiskasvatuksesta annettavassa valtioneuvoston asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi päiväkodin ja perhepäiväkodin henkilöstön mitoituksesta sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista ja perhepäivähoitajan kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin. Asetuksella ei muutettaisi voimassa olevia päiväkodin ja perhepäiväkodin henkilöstön mitoitusta koskevia suhdelukuja. Asetuksessa säädettäisiin lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavista tutkinnoista ja tutkinnonosista tyhjentävästi, ottaen huomioon ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa tapahtuneet muutokset. Asetuksella mahdollistettaisiin se, että perhepäivähoitaja voisi saavuttaa säädetyt lisäopinnot suoritettuaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden. Yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että käsite lastentarhanopettajan koulutus muutettaisiin varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseksi, koska varhaiskasvatuslain 26 §:n mukainen ammattinimike on 1.9.2018 alkaen varhaiskasvatuksen opettaja. Muutos ei vaikuta koulutuksen sisältöön. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta antavat yliopistot velvoitettaisiin ehdotuksen mukaan merkitsemään tutkintotodistukseen myös varhaiskasvatuslaissa tarkoitettu kelpoisuus, jos tutkintoon sisältyy opettajankoulutuksen opintoja, jotka antavat tällaisen kelpoisuuden. Yliopistoilla on jo nykyään velvoite merkitä tutkintotodistukseen opintojen tuottama opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) tarkoitettu kelpoisuus. Asetuksilla ei katsota olevan merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia. Tarkempi vaikutusarviointi on tehty varhaiskasvatuslain säätämisen yhteydessä. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen varhaiskasvatuksesta sekä asetuksen yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 20 ja 26 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen