Hallituksen esitys OM/2018/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.9.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi

HE 136/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228
Asia
Tuomioistuinlaitoksen keskushallintotehtäviä hoidetaan nykyisin oikeusministeriössä. Keskushallinnon erottaminen ministeriöstä ja tehtävien siirtäminen itsenäiselle Tuomioistuinvirastolle korostaisi tuomioistuinten rakenteellista riippumattomuutta sekä edistäisi tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista hoitamista. Samalla oikeusministeriö pystyisi nykyistä vahvemmin keskittymään sen valtioneuvostotason tehtäviin eli tuomioistuinlaitoksen strategiseen ja taloudelliseen ohjaukseen sekä säädösvalmisteluun. Viraston perustaminen mahdollistaisi myös tuomioistuimissa nykyisin hoidettavien hallinnollisten tehtävien keskittämisen viraston hoidettaviksi, jos perustettava Tuomioistuinvirasto niin päättäisi. Tuomioistuinvirasto huolehtisi tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä sekä tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, suunnittelusta ja tukemisesta. Virasto vastaisi tuomioistuinten tulosohjauksesta, niiden toiminnan raportoinnista ja seurannasta, tuomioistuinten henkilöstön koulutuksen järjestämisestä, tuomioistuinten toimitilahallinnosta ja turvallisuusasioista sekä tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämistehtävistä. Virastosta säädettäisiin tuomioistuinlaissa. Tehtävien siirto oikeusministeriöstä Tuomioistuinvirastolle edellyttäisi eräiden muidenkin tuomioistuinlain säännösten tarkistamista. Lisäksi tuomioistuinharjoittelusta annettua lakia, käräjäoikeuden lautamiehistä annettua lakia ja turvatarkastuksista tuomioistuimissa annettua lakia olisi tarkistettava. Ehdotetut lait tulisivat voimaan ja virasto aloittaisi toimintansa 1.1.2020. Eräät tuomioistuinlain ja tuomioistuinharjoittelusta annetun lain säännökset, joihin ehdotetaan vähäisiä, muita kuin viraston perustamiseen liittyviä muutoksia, tulisivat kuitenkin voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi (RV)
Vaikutukset
Tuomioistuinviraston toimintamenot rahoitettaisiin muiden tuomioistuinten toimintamenomomentilta 25.10.03. Viraston vuosittaiset toimintamenot olisivat noin neljä miljoonaa euroa. Valtaosa toimintamenoista olisi henkilöstökuluja. Viraston henkilöstövoimavara olisi noin 45 henkilötyövuotta. Henkilöstökulujen määrä suoritusosineen ja sivukuluineen olisi arviolta noin 3,4 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi kustannuksia syntyisi muun muassa toimitiloista ja johtokunnan jäsenten palkkioista. Huomioiden oikeusministeriöstä Tuomioistuinvirastolle siirtyvät henkilöstövoimavarat (toimintamenomomentti 25.01.01) viraston toimintamenoihin vaadittava lisäpanostus olisi noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Tästä 1,7 miljoonaa euroa on otettu huomioon Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019–2022 vuosien 2020–2022 määrärahakehyksissä. Loput rahoituksesta eli noin 0,3 miljoonaa euroa on tarkoitus hoitaa hallinnonalan kehyksen puitteissa esimerkiksi keskittämällä tuomioistuinten tehtäviä Tuomioistuinvirastoon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen