Valtioneuvoston asetus VM/2018/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.10.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Panu Pykönen, Hallitusneuvos p.+35 8295530225
Asia
Ennakonpidätyksen toimittamistapaa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi verovuodelle 2019 määrättävistä verokorteista alkaen. Eräitä säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin asetuksen voimaantulon 1.11.2018 jälkeen myös 2018 verokortteihin. Palkkatulojen erittelemisestä pää- ja sivutuloihin luovuttaisiin, jonka johdosta myös portaikkoverokortista luovuttaisiin. Verokortin esittäminen suorituksen maksajalle olisi riittävää, joten työnantajalla ei olisi enää verokortin säilyttämisvelvollisuutta. Kausikohtaisista tulorajoista ja kumulatiivisesta laskennasta luovuttaisiin, ja ennakonpidätystietoihin kuuluisi jatkossa ennakonpidätysprosentti, tuloraja ja lisäprosentti. Sama verokortti kävisi kaikille palkkatuloille, ja kaikki suorituksen maksajat, myös sivutuloja maksavat, käyttäisivät samaa verokorttiin merkittyä ennakonpidätysprosenttia. Verokorttiin ei enää merkittäisi palkan maksajaa, palkan määrää tai maksun ajanjaksoa. Suorituksen saaja seuraisi itse palkkojen kertymistä kalenterivuoden aikana ja huolehtisi tarvittaessa muutosverokortin hankkimisesta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Muutos selkeyttäisi sekä suorituksen saajan että suorituksen maksajan menettelyä. Verokorttien arkistoinnin poistuminen osaltaan vähentäisi suoritusten maksajien kustannuksia ja lisäisi hallinnollista tehokkuutta. Muutokset saattavat edellyttää maksajan palkanlaskentajärjestelmien päivittämistä. Siirtymäaikana muutos lisäsi Verohallinnon tarvetta sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintää ja koulutukseen, mutta jatkossa verokortteihin liittyvien yhteydenottojen odotetaan vähentyvän.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen