Hallituksen esitys TEM/2018/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 158/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Tarja Kröger, Hallitusneuvos p.+35 8295048937
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työaikalaki, joka korvaisi vuoden 1996 työaikalain. Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa työaikalaki vastaamaan elinkeinorakenteen ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia sekä tehdä työaikadirektiivistä ja muista kansainvälisistä reunaehdoista johtuvia tarkistuksia. Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla pyritään varmistamaan joustavat työaikajärjestelyt erilaisten yritysten ja työnantajayhteisöjen tarpeisiin sekä toisaalta helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan lähinnä teknisiä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Työaikalain soveltamisalaa täsmennettäisiin erityisesti sellaisten työntekijöiden osalta, jotka työskentelevät johtavassa asemassa tai heillä on muutoin mahdollisuus päättää työajoistaan. Muutokset eivät kuitenkaan merkittävästi muuttaisi soveltamisalaa. Laissa säädettäisiin uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikajärjestelystä, jossa vähintään puolet työajasta olisi sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voisi itsenäisesti päättää. Työaikalakiin lisättäisiin työaikapankkia koskevat säännökset, jotka mahdollistaisivat lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sopimisen kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä, onko työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä. Työaikapankkia koskeva säännös lisäisi työntekijän mahdollisuuksia kerryttää pidempiaikaisia vapaita ja sovittaa yhteen työn ja yksityiselämän tarpeita. Sopimukseen perustuvaa työaikaa koskevat säännökset mahdollistaisivat nykyistä joustavammista työajoista sopimisen. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voitaisiin sopia säännöllisen työajan järjestelyistä 52 viikon tasoittumisjaksolla. Työpaikalla käytössä olisi nykyistä laajemmat mahdollisuudet sopia säännöllisestä työajasta työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Myös liukuvasta työajasta saisi sopia nykyistä väljemmissä puitteissa. Sääntelyä ja lain kirjoitustapaa on lisäksi kauttaaltaan selkeytetty ja ajantasaistettu. Työaikalainsäädäntö olisi edelleen pakottavaa oikeutta, mutta se kuitenkin sallisi laajasti laista poikkeamisen valtakunnallisten työmarkkinaosapuolten välisillä työ- ja virkaehtosopimuksilla. Lisäksi laissa olisi säännökset järjestäytymättömän työnantajan oikeudesta soveltaa yleissitovan työehtosopimuksen laista poikkeavia määräyksiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksen vaikutukset liittyvät pääasiassa erilaisten joustomahdollisuuksien lisääntymiseen. Joustojen avulla työnantajat voivat kohdentaa työvoimankäyttöään paremmin vastaamaan työvoimatarvettaan. Työntekijöiden kannalta työaikajoustot parantavat mahdollisuuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen