Hallituksen esitys TEM/2018/123

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 201/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Nina Santaharju, Hallitussihteeri p.+35 8295047166
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tavaramerkkilaki, joka korvaisi voimassa olevan tavaramerkkilain ja yhteismerkkilain. Lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Lisäksi ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen, joka on kansainvälisesti voimassa. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi rikoslain teollisoikeusrikosta koskevaa pykälää siten, että yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin ja yhteisömalliin loukkaava teko säädettäisiin rangaistavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lisäksi toiminimilain säännöksiä toiminimen osittaisen kumoamisen mahdollistamiseksi sekä hallinnollisen kumoamisen toteuttamiseksi. Lait ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Asetuksella säädettäisiin kuitenkin Singaporen sopimusta koskevan lain voimaantulosta. Singaporen sopimusta koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana, kun sopimus tulee voimaan Suomen osalta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Vaikutukset
Esitys sisältää ehdotuksen eräiden tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloja koskevan täsmennysmenettelyn toteuttamiseksi, mikä voi aiheuttaa yrityksille kertaluontoisia hallinnollisia tai asiamieskustannuksia. Muutoin ehdotetusta laista ei aiheudu merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yrityksille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen