Hallituksen esitys LVM/2018/111

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 185/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Aino Still, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342041
Asia
Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä suurempien moottorikelkkojen käyttö tarkoitukseen soveltuvilla ja siihen erikseen osoitetuilla moottorikelkkailureiteillä. Ajoneuvolain moottorikelkan määritelmään lisättäisiin raskas moottorikelkka, jollaiseksi katsottaisiin nykyisin moottorireeksi katsottavat suurimmalta sallitulta omamassaltaan enintään 0,8 tonnin painoiset moottorireet, joissa olisi kuljettajan lisäksi tilaa enintään neljälle henkilölle. Raskaalla moottorikelkalla saisi maastoliikennelain mukaan ajaa tarkoitukseen soveltuvalla moottorikelkkailureitillä. Reitinpitäjä arvioisi moottorikelkkailureitin soveltuvuuden raskaille moottorikelkoille. Lisäksi esityksellä täsmennettäisiin maastoliikennelain moottorikäyttöisen ajoneuvon määritelmää vastaamaan ajoneuvolain määritelmää. Esityksen mukaan raskas moottorikelkka kuuluisi ajokorttiluokkaan T. Tieliikennelain maastoajoneuvon käyttöä koskevia säännöksiä muutettaisiin huomioimalla raskaiden moottorikelkkojen käyttö.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Moottorikelkkoja koskevan sääntelyn uudistaminen mahdollistaisi nykyistä useamman henkilön kuljettamisen moottorikelkkailureiteillä nykyistä vähemmällä määrällä ajoneuvoja. Raskaan moottorikelkan määritelmän lisääminen mahdollistaa osaltaan talvimatkailupalveluiden kehittämistä. Raskaiden moottorikelkkojen määritelmän lisääminen kasvattaisi raskaiden, pääasiassa työkäyttöön tarkoitettujen kelkkojen määrää vain vähän, arviolta joillakin sadoilla tai enimmillään 2 000 – 3 000 kelkalla. Arvio perustuu näiden kelkkojen korkeaan hintaan ja siihen, että nykyisinkin vain pieni osa kelkoista on massaltaan lähellä suurinta sallittua massaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen