Hallituksen esitys SM/2018/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta

HE 179/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488611
Asia
Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön asedirektiiviin tehdyt muutokset. Ampuma-aselaissa säädettäisiin ampuma-aseluvan haltijoiden seurannasta ja aseluvan säännöllisestä tarkastelusta. Ampuma-aselakiin lisättäisiin säännös aseen ostajan henkilöllisyyden ja aseluvan tarkastamisesta etäkaupan yhteydessä. Ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttamista koskevia säännöksiä muutettaisiin niin, että lupa tulee peruuttaa niissä tapauksissa, joissa luvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ole. Aseluvanhaltijan tulisi tehdä ilmoitus ampuma-aseen tai aseen osan lainaamisesta poliisille, jos lainaaminen kestäisi pitempään kuin 30 päivää. Jatkossa luvanvaraista ei olisi aseen osien hankkiminen, jos henkilöllä on oikeus vastaavista osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon eikä hankittavista osista saa koottua toista ampuma-asetta. Ampuma-aselain määritelmiä ja luvan myöntämisen edellytyksiä koskevia säännöksiä muutettaisiin vastaamaan direktiivin muutosta, jolla osa aikaisemmin luvanvaraiseen B-luokkaan kuuluvista aseista on siirretty kiellettyjen aseiden A-luokkaan. Tietyt suurikokoiset latauslaitteet säädettäisiin aseen osiksi ja sitä kautta luvanvaraisiksi. Esityksellä mahdollistettaisiin poikkeusluvat asedirektiivissä kiellettyyn A-luokkaan siirrettyihin ampuma-aseisiin esimerkiksi maanpuolustustarkoituksessa, museoille ja keräilijöille, koulutustarkoituksessa sekä urheiluampujille. Lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ehdotetaan muutettavaksi niin, että laissa määriteltäisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä olevan sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen antaminen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle säädettäisiin mahdollisuus saada aselupia tiettyihin direktiivin A-luokan aseisiin sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen antamista varten. Yksittäisille henkilöille ja yhteisöille säädettäisiin tietyin edellytyksin mahdollisuus saada aselupa direktiivin A-luokan aseisiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Puolustusvoimille tulisi uusi rooli lausunnonantajana, sillä se antaisi tietyissä tilanteissa lausunnossaan arvion Poliisihallitukselle aselupaa hakevan henkilön tarpeesta harjoitteluun hakemuksen mukaiseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan kansallisen puolustuksen näkökulmasta. Latauslaitteita koskevilla poikkeussäännöksillä sekä mahdollisuudella pitää hallussa toimintakelvotonta tai sellaiseksi tehtyä latauslaitetta vähennettäisiin latauslaitteita koskevan sääntelyn muutosten vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen