Hallituksen esitys TEM/2018/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

HE 200/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Anja Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295062078
Asia
Hiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena olisi kielletty 1.5.2029 lukien. Kiellosta olisi poikkeuksia sähkön ja lämmön tuotannon huoltovarmuuden ja toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Esitys liittyy vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian (VNS 7/2016 vp) toimeenpanoon. Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Kiellon kohteena oleva hiilen energiakäyttö vuonna 2029 olisi noin 3,4 - 4,3 TWh. Pääosin hiili korvautuisi biomassalla, jonka käyttö kasvaisi noin 2 - 2,8 TWh ja perustuisi osin tuontiin. Monipolttoainevoimaloissa vähäiset lisäinvestoinnit (esim. rikin syöttöön) voivat olla tarpeen. Kielto aiheuttaisi eniten kustannusvaikutuksia hiiltä pääpolttoaineena käyttävissä Helsingin ja Vaasan kaukolämpöverkoissa: ennenaikaisesta laitteistojen käytöstä poistamisesta aiheutuvien kariutuneiden kustannusten suuruus olisi noin 38 milj. euroa ja korvausinvestointien lisäkustannusten suuruus noin 14 - 23 milj. euroa (laskelmassa otettu huomioon lämmön tuotannon muuttuvat lisäkustannukset hiilen käyttöön nähden). Valtiolle ei perustuslain nojalla muodostuisi korvausvelvollisuutta, mutta asia arvioitaneen perustuslakivaliokunnassa. Kielto vaikuttaisi välillisesti myös polttoaineverokertymään (mom. 11.08.07), joka nykyisen verotason mukaan arvioituna vähenisi vuonna 2030 noin 58 - 75 milj. euroa. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: CO2-päästöt Suomessa vähenisivät vuosittain noin 1 milj. tonnia, samoin vähenisivät SO2-, raskasmetalli- ja muut päästöt. MUUT VAIKUTUKSET: Kiellon seurauksena sähköntuotantokapasiteettia vähenisi noin 300 MW. Esitys ei kuitenkaan välittömästi vaikuttaisi sähkön ja lämmön tuotannon huoltovarmuuteen ja toimitusvarmuuteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen