Hallituksen esitys YM/2018/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain, vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain sekä aravarajoituslain 16 a ja 17 a §:n muuttamisesta

HE 208/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Liisa Meritähti, Hallitussihteeri p.029 5250376
Asia
Esityksen tarkoituksena on edistää valtion tuella rahoitettuja asuntoja omistavien yhteisöjen talouden tervehdyttämistä sekä ennaltaehkäistä niiden taloudellisia vaikeuksia. Esityksen tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä valtion taloudellisten riskien toteutumista. Lainaehtomuutosten, tervehdyttämisavustusten ja purkuakordien myöntämisen edellytyksiä muutettaisiin siten, että jatkossa tukitoimenpiteiden saamiseksi ei enää edellytettäisi huomattavia taloudellisia vaikeuksia, vaan tukitoimenpiteitä olisi mahdollista myöntää jo silloin, kun taloudelliset vaikeudet näyttävät todennäköisiltä. Lisäksi aravarajoituslakia muutettaisiin siten, että purku- ja rajoitusakordien enimmäismääriä nostettaisiin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain, vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain sekä aravarajoituslain 16 a ja 17 a §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotetut muutokset ennaltaehkäisisivät valtion tukemia asuntoja omistavien vuokrataloyhteisöjen taloudellisia vaikeuksia sekä parantaisivat niiden toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia lyhentää lainapääomia. Koska valtio on aravalainojen lainanantaja, esitys edesauttaisi myös valtion luottotappioriskin pienenemistä ja ennaltaehkäisisi suurempien luottotappioiden syntymistä. Tukitoimenpiteitä myönnettäisiin jatkossakin valtion asuntorahastosta talousarviossa asetettujen enimmäismäärien rajoissa. Aravalainojen enimmäiskoron säätäminen ehdotetulla tavalla vähentäisi valtion asuntorahaston korkotuloja. Reaalisesti koko aravalainakannan korkotulot pienenisivät arviolta yhteensä noin 191 miljoonaa euroa koko laina-aikana. Lisäksi purkuakordeja tultaisiin myöntämään enemmän, jos myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin. Purku- ja rajoitusakordien enimmäismäärien nostamisen myötä myös anteeksiannettavien lainapääomien voidaan olettaa kasvavan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen