Hallituksen esitys LVM/2018/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 197/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Irja Vesanen-Nikitin, Hallitusneuvos p.029 5342544
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vesiliikennelaki. Nykyinen vesiliikennelaki ja vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annettu laki kumottaisiin. Lisäksi muutettaisiin aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettua lakia, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia, laiva-varustelakia, liikenteen palveluista annettua lakia, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia, lakia rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa, rikesakkorikkomuksista annettua lakia, rikoslakia sekä sakon ja rike-sakon määräämisestä annettua lakia. Uudistuksen tavoitteena on vesiliikenteen käyttäytymistä koskevan sääntelyn ajanmukaistaminen, viranomaisten roolien ja tehtävien selkeyttäminen sekä sääntelyn sujuvoittaminen pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Tavoitteena on myös automaation mahdollistaminen. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilyn lisääminen. Esitys sisältää vesiliikenteen liikennesääntöjen ja sen ohjaamisen periaatteiden ajanmukaistamisen ja kokoamisen yhteen lakiin, uuden huviveneen päällikköä koskevan sääntelyn, vuokravenesääntelyn keventämisen sekä sanktiojärjestelmän ajanmukaistamisen mukaan lukien liikennevirhemaksun käyttöönoton vesiliikenteessä. Lisäksi esitys sisältää vesiväylien merkitsemistä ja vesiliikenteen ohjaamista sekä vesiliikenteen alueellisia ja vesikulkuneuvotyyppiä koskevia kieltoja ja rajoituksia koskevan sääntelyn yhteen kokoamisen, vesikulkuneuvojen varusteiden käyttöä koskevan sääntelyn sekä vesikulkuneuvojen rekisteröintiä koskevat säännökset ja huvialuksen päällikön pätevyysvaatimukset. Uudistuksessa ehdotettu sanktiojärjestelmän ajanmukaistaminen ja siihen liittyvä liikennevirhemaksujärjestelmä olisi pääpiirteissään samanlainen kuin tieliikenteeseen ehdotettu järjestelmä. Vesiliikenteessä liikennevirhemaksua ei voitaisi kuitenkaan määrätä pysäyttämättä vesikulkuneuvoa. Virhemaksun määräisi poliisi, Rajavartiolaitos tai Tulli. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Vesiliikenteen liikennesääntöjen yhteen kokoaminen selkeyttäisi nykyisin hajallaan olevaa sääntelyä, parantaisi kansalaisten tietoisuutta vesiliikenteen sääntelystä ja lisäisi vesiliikenteen turvallisuutta. Uudistuksen päällikkyysääntelyllä helpotettaisiin vesiliikennettä valvovien viranomaisten eli poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen sekä Liikenne- ja viestintäviraston toimintaa mahdollistamalla entistä paremmin puuttumisen vaaralliseen toimintaan. Uudistus parantaisi siten myös vesiliikenteen turvallisuutta. Lisäksi ehdotettu päällikkyyssääntely madaltaisi kynnystä automaation käyttöönottoon vesiliikenteessä. Veneen vuokrausta koskevaan sääntelyyn ehdotetut muutokset mahdollistaisivat uusien palveluiden synnyn ja veneilyharrastuksen yhä useammalle kotitaloudelle. Alueellisia ja vesikulkuneuvotyyppiä koskevia kieltoja ja rajoituksia koskevan toimivallan keskittäminen yhdelle viranomaiselle parantaisi tietojen yhteen kokoamista, yhtenäistäisi päätösmenettelyä ja helpottaisi valvontaa. Liikennevirhemaksujärjestelmä ja rikesakkojärjestelmästä luopuminen edellyttäisi muutoksia valvovien viranomaisten tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmiin tehtävät muutokset olisivat kertaluontoisia. Seuraamusjärjestelmän suurin muutos tulisi koskemaan liikennevirhemaksun laajentamista tieliikenteen lisäksi myös vesiliikenteen rikkomuksiin. Poliisihallitus on arvioinut, että uudistus olisi poliisin näkökulmasta kokonaisuutena tarkastellen poikkeuksellisen hyvä. Vesiliikennelain liikennevirhemaksujärjestelmän osalta muutosten kustannusarvio olisi poliisin arvion mukaan 150 000-200 000 euroa. Ohjeistuksesta ja koulutuksesta aiheutuvat kulut olisivat noin 860 000 euroa. Kustannukset kohdistuisivat erityisesti poliisille. Liikennevirhemaksujärjestelmän käyttöön otolla ei olisi erityisiä taloudellisia vaikutuksia muille valvontaviranomaisille tai tuomioistuimille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen