Valtioneuvoston periaatepäätös SM/2018/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.11.2018 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi terrorismintorjunnan strategiaksi 2018–2021

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Tiina Ferm, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488352
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu aiempiin kansallisiin terrorismintorjunnan strategioihin ja luo jatkuvuutta terrorismintorjuntaan. Strategialla vahvistetaan terrorismintorjunnan strategiset tavoitteet, linjaukset ja toimenpiteet. Strategisilla tavoitteilla asetetaan päämääriä terrorismintorjunnalle. Strategisissa linjauksissa korostetaan aktiivisuutta terrorismin ennalta ehkäisemisessä, paljastamisessa, estämisessä ja häiriötilanteiden hallinnassa. Strategisilla toimenpiteillä pyritään tehostamaan Suomen kansallista ja kansainvälistä toimintaa terrorismintorjunnassa. Strategia parantaa terrorismintorjunnan suorituskykyä, yhdenmukaistaa toimenpiteitä ja tehostaa yhteiskunnan eri toimijoiden voimavarojen hyödyntämistä. Strategian linjauksissa korostetulla aktiivisuudella kannustetaan toimijoita yhteistoimintaan ja uusien toimintatapojen kehittämiseen. Strategian toteuttaminen edesauttaa osaltaan Suomen säilymisen turvallisena maana, jossa terrorismiin liittyvät ilmiöt eivät kehity nykyistä vakavimmiksi. Suomen johdonmukainen toiminta oikeusvaltiona huomioi perus- ja ihmisoikeudet ja tekee Suomesta luotettavan kumppanin kansainvälisessä terrorismintorjunnassa. Strategisten toimenpiteiden päävastuutahot raportoivat toimenpiteiden edistymisestä sisäministeriön puheenjohtamalle terrorismintorjunnan yhteistyöryhmälle. Sisäministeriö vastaa kansallisen terrorismintorjunnan strategian toteutumisen seurannasta ja laatii väliraportin vuonna 2020.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansalliseksi terrorismintorjunnan strategiaksi 2018–2021
Vaikutukset
Strategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan nykyisten valtiontalouden kehysten ja hyväksytyn valtion talousarvion puitteissa tarvittaessa priorisoimalla toimenpiteitä ja kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Toimenpiteitä pyritään edistämään myös EU-rahoituksella. Mahdollisia määrärahalisäyksiä vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa. Periaatepäätös linjaa valtioneuvoston tavoitetason.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen