Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.11.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta

HE 230/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150554

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevaa lukua, asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskevaa lukua sekä sopimuksen sovittelua ja tulkintaa koskevaa lukua. Lisäksi muutettaisiin korkolakia, saatavien perinnästä annettua lakia ja oikeudenkäymiskaarta. Muutosten pääasiallisena tavoitteena on vähentää kalleimpien kuluttajaluottojen aiheuttamia velkaongelmia. Ehdotuksen mukaan korkokatto laajennettaisiin koskemaan kaikkia kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevan luvun soveltamisalaan kuuluvia luottoja, ja se määriteltäisiin nykyisestä luoton todelliseen vuosikorkoon pohjautuvasta korkokatosta poikkeavasti siten, että laissa asetettaisiin yläraja nostetulle luotolle perittävälle korolle, minkä lisäksi rajattaisiin oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia. Oikeudenkäymiskaaressa ehdotetaan säädettäväksi nykyistä tarkemmin siitä, mitä seikkoja kuluttajaluottosopimukseen perustuvaa saamista koskevassa haastehakemuksessa tulisi ilmoittaa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
Uudistus aiheuttaa kustannuksia oikeusministeriön hallinnonalalle. Tuomioistuinten tiedonsiirto-ja asianhallintajärjestelmiin tehtävien muutosten johdosta aiheutuvat kustannukset olisivat vuodelle 2019 arviolta 147 000 euroa ja vuodelle 2020 arviolta 16 000 euroa. Lisäksi ehdotusten toteuttaminen edellyttää tuomioistuinten henkilöstövoimavarojen lisäämistä tilapäisesti sen varmistamiseksi, että summaaristen asioiden käsittelyajat pysyvät kohtuullisina. Lisähenkilöstötarpeiden arvioidaan kohdistuvan vuosille 2020—2022, ja työvoimakustannusvaikutus tälle ajalle on yhteensä 2 100 000 euroa. Tuomioistuimille aiheutuviin lisäkustannuksiin (780 000 euroa vuonna 2020, 917 000 euroa vuonna 2021 ja 403 000 euroa vuonna 2022) otetaan kantaa erikseen valtiontalouden kehyksiä ja talousarviota koskevissa päätöksissä. Merkittävimpiä vaikutuksia niin kuluttajien kuin elinkeinonharjoittajien asemaan arvioidaan olevan luottokustannuskattoa koskevalla ehdotuksella. Ehdotettu hintasääntelymalli edellyttää muutoksia useimpien luotonantajien tarjoamien kuluttajaluottojen hinnoittelurakenteeseen. Kuluttajien kannalta uudistus merkitsisi parannusta nykytilaan, sillä sääntelyn oletetaan yleisesti ottaen kohtuullistavan luottojen hintaa ja selkeyttävän hinnoittelua olennaisesti nykyisestä.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.