Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.11.2018 13.00

Puolustusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 254/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Niinistö

Esittelijä
Timo Tuurihalme, Hallitussihteeri p.029 5140119

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettua lakia, ampuma-aselakia, työturvallisuuslakia ja rikoslakia. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön valtioneuvoston puolustusselonteossa asetettu tavoite vapaaehtoisen maanpuolustuksen aseman vahvistamisesta paikallispuolustuksessa. Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta poistettaisiin mahdollisuus tilata sotilaallista koulutusta Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä. Laissa määriteltäisiin tarkemmin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uudeksi julkiseksi hallintotehtäväksi säädettäisiin erityisesti nuorille ja naisille suunnatun tutustumistoiminnan järjestäminen. Myös viranomaisten Maanpuolustuskoulutusyhdistystä koskevia ohjaus- ja valvontatehtäviä tarkennettaisiin. Lisäksi Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen antaman tuen sisällöstä sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kansainvälisestä koulutuksesta säädettäisiin tarkemmin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys perustuu vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämismallin voimaansaattamiseen. Kyseisen mallin lisäkustannuksiksi on arvioitu 6,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä lisämäärärahasta 2,7 miljoonaa euroa kohdistuu Puolustusvoimien toimintaan valtion talousarvion momentille 27.10.01 ( Puolustusvoimien toimintamenot) ja 3,8 miljoonaa euroa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan valtion talousarvion momentille 27.10.50 (Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen). Puolustusvoimien vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen tarvittava 2,7 miljoonan euron lisämääräraha toteutetaan uudelleen kohdentamalla Puolustusvoimien toimintamenomäärärahoja ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen valtionavustuksen korottaminen 3,8 miljoonalla eurolla toteutetaan siirtona momentilta 27.10.01 (Puolustusvoimien toimintamenot). VIRANOMAISTEN TOIMINTA: Esityksen arvioidaan lisäävän puolustushallinnon viranomaisia hyödyttävän vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tehokkuutta. Lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen viranomaisohjausta ja -valvontaa koskevien säännösten tarkentamisen arvioidaan yksinkertaistavan viranomaisten työnjakoa ja toimintaa. SUKUPUOLTEN TASA-ARVOON: Miehiin kohdistuvasta asevelvollisuudesta johtuen maanpuolustukseen liittyvä lainsäädäntö tyypillisesti vaikuttaa enemmän miehiin kuin naisiin. Tästä huolimatta esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle esitettävänä uutena julkisena hallintotehtävänä hoidettavan tutustumistoiminnan järjestämisen voidaan katsoa edistävän erityisesti asepalvelusta suorittamattomien naisten tiedonsaantia varusmiespalveluksesta ja maanpuolustuksesta.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.