Valtioneuvoston päätös

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston päätös Euroopan unionin Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen ja ilmoituksen täydentämisestä sekä Natura 2000 -alueiden tietojen tarkistuksista

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Heikki Korpelainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250135

Asia
Päätöksellä laajennetaan kolmea luontodirektiivin (92/43/ETY) mukaista aluetta. Kaksi niistä ovat samalla myös lintudirektiivin (2009/147/EY) mukaisten alueiden laajennuksia. EU:lle ilmoitetaan lisäksi kaksi uutta lintudirektiivin mukaista aluetta. Lisäksi päätöksellä tarkistetaan Natura 2000 -alueiden tietoja vastaamaan niistä kertynyttä uutta tietoa sekä niillä tapahtunutta kehitystä. Suojeluperusteisiin lisätään ja niistä poistetaan luontotyyppejä ja lajeja koskevia tietoja. Tietojen ajantasaistaminen on säännöllisesti toistuva toimenpide. Jatkossa tavoitteena on päivittää tietoja kuuden vuoden välein.

Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen Euroopan unionin Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen ja ilmoituksen täydentämisestä sekä Natura 2000 -alueiden tietojen tarkistamisesta.

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Luonnonsuojelualueiden laajentaminen ei ole tarpeen, minkä vuoksi uusia alueita ei ole tarpeen hankkia valtiolle. Päätöksellä ei sen vuoksi arvioida olevan valtiontaloudellisia vaikutuksia. Yksityistaloudellisten vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. Laajennukset ovat lähes yksinomaan vesialuetta, joiden tavanomaisen nykykäytön ei arvioida muuttuvan. Suurehkojen luontoa muuttavien hankkeiden suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa voi syntyä jonkin verran lisäkustannuksia. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT: Päätöksen tavoitteena on Suomen Natura 2000 -verkoston muodostamisen loppuun saattaminen. Päätöksellä parannetaan verkostoon kattavuutta merialueilla ja sisävesien lintualueilla sekä eräiden lajien osalta. Tietojen tarkistaminen luo asianmukaisen ja ajantasaisen tietopohjan monimuotoisuuden turvaamiselle Natura 2000 -verkostossa ja osaltaan edesauttaa suotuisan suojelun tason tavoitteen saavuttamista.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.