Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 9/2018 vp; EV 108/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 9/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tuula Majuri, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150280
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, tulisiko tietosuojan valvontaviranomaisen organisaatiota kehittää virastomuotoiseksi, ja tarvittaessa valmistelee asiasta lainsäädännön muutokset. Organisaatiota kehitettäessä tulee muiden seikkojen ohella ottaa huomioon hallinnollisten seuraamusmaksujen määrääminen viraston monijäsenisessä toimielimessä ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset valvontaviranomaisen itsenäisyydestä ja riippumattomuudesta.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa tietosuojalain, lain rikoslain 38 luvun 9 ja 10 §:n muuttamisesta, lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen