Hallituksen esitys VM/2018/213

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 275/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Panu Pykönen, Hallitusneuvos p.+35 8295530225
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia, verotusmenettelystä annettua lakia, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia, korkotulon lähdeverosta annettua lakia ja elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. Säästöhenkivakuutusten ja muiden kuin verotuettujen vakuutetun ottamien vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevat säännökset uudistettaisiin ja tuloverolakiin otettaisiin säännökset kapitalisaatiosopimusten ja osakesäästötilin tuloverotuksesta. Säästöhenkivakuutuksen perusteella maksetusta vakuutussuorituksesta katsottaisiin maksuvuoden veronalaiseksi pääomatuloksi se suhteellinen osa, joka maksuhetkellä vastaa tuoton osuutta säästömäärästä. Jos sopimusaikana maksettujen suoritusten määrä vähennettynä niistä tuloksi luetulla määrällä alittaa maksujen määrän, näin muodostunut tappio olisi vähennyskelpoinen veronalaisista pääomatuloista sopimuksen päättymisvuonna ja otettaisiin huomioon pääomatulolajin tappiota vahvistettaessa. Kapitalisaatiosopimuksen ja vakuutetun ottaman määräaikaisen eläkevakuutuksen tuottoa ja tappiota kohdeltaisiin vastaavasti. Lisäksi lakiin lisättäisiin kapitalisaatiosopimuksen luovutuksesta saadun voiton verotusta koskevat säännökset. Osakesäästötilin tuoton ja tappion tuloverotuksessa noudatettaisiin vastaavia periaatteita. Osakesäästötilin tuottoa verotettaisiin, kun säästövaroja nostettaisiin tililtä. Verovelvollisen kuollessa tilin arvonnousu otettaisiin huomioon ainoastaan perintöverotuksessa. Elinikäisen eläkevakuutuksen perusteella verovuonna maksetusta eläkkeestä katsottaisiin veronalaiseksi pääomatuloksi se osa, joka ylittää maksettujen vakuutusmaksujen määrän jaettuna vakuutetun ikäisen henkilön elinajanodotteella sinä vuonna, jona eläkkeen maksaminen alkaa. Eräisiin keinotekoisluonteisiin vakuutussopimuksin toteutettuihin järjestelyihin sovellettaisiin erityistä verotusmenettelyä, jos verovelvollisella on oikeus käyttää tai tämä on tosiasiallisesti käyttänyt sopimuksen kohde-etuuteen liittyviä määriteltyjä omistajalle kuuluvia oikeuksia. Sijoituskohteille kertyneet tuotot verotettaisiin verovelvollisen sen verovuoden tulona, jona tuotot ovat kertyneet vakuutusyhtiölle ja jona ne ovat olleet verovelvollisen nostettavissa. Verotusmenettelystä annettuun lakiin lisättäisiin muutosten johdosta tarpeelliset säännökset palvelun-tarjoajan ja vakuutuslaitoksen tiedonantovelvoitteista. Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että rajoitetusti verovelvolliset vapautetaan suorittamasta lähdeveroa osakesäästötilillä olevien osakkeiden perusteella saaduista osingoista. Korkotulon lähdeverosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että osakesäästötiliin liitetyn talletustilin varojen perusteella saadusta korosta ei ole suoritettava korkotulon lähdeveroa. Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset kapitalisaatiosopimuksen ja säästöhenkivakuutuksen verotusta koskevien tuloverolain säännösten soveltamisesta elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019. Muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Vaikutukset säästäjille: Säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotuksellinen edullisuus vähenisi, joten niiden osuus yksityishenkilöiden säästämismuotoina todennäköisesti vähenee. Uusien eläketuotteiden markkinoille tulo lisää tuotevalikoimaa ja tarjoaa eläkevakuutuksista kiinnostuneille mahdollisuuden turvata eläkeaikaansa tasaisena tulovirtana maksettavalla eläkkeellä. Voidaan olettaa, että merkittävä osa uudesta säästämisestä tapahtuisi osakesäästötilin kautta. Varojen tuotot voi käyttää täysimääräisesti uusiin sijoituksiin, ja siten saada lykkääntymisetua. Edun suuruus riippuu pitoajasta sekä allokaatiomuutosten määrästä. Vaikutukset verotuloihin: Muutaman lähivuoden aikana verotulojen lisäykseksi säästöhenkivakuutuksista ja kapitalisaatiosopimuksista arvioidaan muutamaa milj. €. Keskipitkällä aikavälillä lisäys voi olla esim. 10—20 milj. €/vuosi. Eläkevakuutuksia koskevien ehdotusten vaikutusta ei voida arvioida. Osakesäästötilin käyttöönoton arvioidaan lisäävän kokonaisverotuottoa vuonna 2020 vajaat 1 milj. € ja alentavan verotuottoa vuonna 2021 n. 16 milj. €, 2022 n. 34 milj. €, 2023 n. 54 milj. €, 2024 n. 76 milj. € ja myöhemmin n. 100 milj. €/vuosi. Varojen siirtymisen talletustileiltä osakesäästötilille ei arvioida vaikuttavan kokonaiskertymään, ottaen huomioon korkotulon lähdeverokertymän alenemisen. Rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista kertyvät lähdeverot voisivat merkittävästi alentua, jos esim. EU-tuomioistuin myöhemmin katsoo ETA-alueen valtiossa käytössä olevien sijoitustilien rinnastuvan osakesäästötiliin siten, että Suomella ei ole niillä olevien osakkeiden osalta lähdeverotusoikeutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen