Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288
Asia
Asetuksella ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1330/2002) 8 §. Muutos perustuu hallituksen julkisen talouden suunnitelman yhteydessä tekemään päätökseen laajentaa sitä toimijajoukkoa, jonka järjestämänä työllistymistä tukeva toiminta voidaan huomioida aktiivimallissa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2019. Sitä sovellettaisiin, jos työttömyysetuuden saaja osallistuu työllistymistä tukevaan toimintaan muutoksen voimaan tulon jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys tukee työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:ssä ja 7 luvun 5 a §:ssä tarkoitetun aktiivimallin tavoitteena olevaa työllistymistä ja lisää työttömyysetuuden saajien ulottuvilla olevia tapoja täyttää edellytetty aktiivisuus. Ehdotettujen muutosten vaikutus valtion rahoitusosuuteen työttömyysturvamenoista on riippuvainen siitä, missä määrin asetuksessa tarkoitettujen toimijoiden järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa tulee huomioitavaksi työttömyysetuuden saajan aktiivisuutta osoitettaessa ja käytännössä siitä, missä määrin muutoksessa tarkoitetut toimija tällaista toimintaa järjestävät, joten taloudellisia vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida. mom. 33.20.50 valtionosuus ansiopäivärahasta mom. 33.20.51 valtionosuus peruspäivärahasta mom. 33.20.52 valtionosuus työmarkkinatuesta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.