Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2018/129

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 127/2018 vp; EV 168/2018 vp)

HE 127/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Susanna Paakkola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162448
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki huoneistotietojärjestelmästä
 2. Lag om ett bostadsdatasystem
 3. Laki huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
 4. Lag om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem
 5. Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag
 7. Laki asuntokauppalain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om bostadsköp
 9. Laki ryhmärakennuttamislain 25 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring 25 § i lagen om gruppbyggande
 11. Laki kaupparekisterilain 9 ja 21 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 9 och 21 § i handelsregisterlagen
 13. Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
 15. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 16 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
 17. Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 16 § i lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
 19. Laki aravalain 6 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 6 § i aravalagen
 21. Laki aravarajoituslain 12 ja 18 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 12 och 18 § i aravabegränsningslagen
 23. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 51 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 51 § i lagen om bostadsrättsbostäder
 25. Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetun lain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder
 27. Laki ulosottokaaren 2 luvun 6 §:n ja 4 luvun 33 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 2 kap. 6 § och 4 kap. 33 § i utsökningsbalken
 29. Laki lahjanlupauslain 3 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 3 § i lagen om gåvoutfästelser
 31. Laki varainsiirtoverolain 11 ja 24 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 11 och 24 § i lagen om överlåtelseskatt
 33. Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande
 35. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter