Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/127

« Tasavallan presidentin esittely 11.1.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 188/2018 vp; EV 195/2018 vp)

HE 188/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Henna Huhtamäki, Neuvotteleva virkamies p.029 5163072
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa
 2. Lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall
 3. Laki kansaneläkelain 4 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 4 § i folkpensionslagen
 5. Laki takuueläkkeestä annetun lain 2 ja 23 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 2 och 23 § i lagen om garantipension
 7. Laki rintamasotilaseläkelain 1 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 1 § i lagen om frontmannapension
 9. Laki eläketukilain 6 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 6 § i lagen om pensionsstöd
 11. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 2 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
 13. Laki sairausvakuutuslain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 1 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen
 15. Laki vammaisetuuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 4 § i lagen om handikappförmåner
 17. Laki lapsilisälain 1 ja § 1 a §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 1 och 1 a § i barnbidragslagen
 19. Laki äitiysavustuslain 1 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 1 § i lagen om moderskapsunderstöd
 21. Laki elatustukilain 1 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 1 § i lagen om underhållsunderstöd
 23. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoiton tuesta annetun lain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
 25. Laki työttömyysturvalain 1 luvun 8 a §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 1 kap. 8 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 27. Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 2 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
 29. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 10 b §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 10 b § i lagen om pension för lantbruksföretagare