Valtioneuvoston asetus LVM/2019/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Aino Still, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342041
Asia
Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa säädettyjä, eräiden ETA-valtiossa rekisteröityjen tai käyttöön otettujen ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia tiellä sallittuja pituuksia esitetään muutettavaksi. Lisäksi esitetään sallittavaksi tiellä käytettäväksi uudentyyppisiä, nykyisistä poikkeavia ajoneuvoyhdistelmiä. Nykyisiä ajoneuvoyhdistelmiä pidemmille ja uudentyyppisille ajoneuvoyhdistelmille säädettäisiin suurimmat sallitut mitat, massaa koskevat vaatimukset, kääntyvyysvaatimukset sekä ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien turvalliseen käyttöön liittyviä kytkentää ja varusteita koskevia vaatimuksia. Suurimmat tiellä sallitut ajoneuvon pituudet muuttuisivat siten, että muun auton kuin M2- ja M3 –luokan ajoneuvon suurin tiellä sallittu pituus muuttuisi 12 metristä 13 metriin, puoliperävaunun uusi vetopituus olisi 18 metriä ja varsinaisen perävaunun pituus 16,00 metriä. Ajoneuvoyhdistelmien suurimmat tiellä sallitut pituudet muuttuisivat siten, että kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmän suurin sallittu pituus muutettaisiin 16,50 metristä 23 metriin. Auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmän suurin tiellä sallittu pituus olisi jatkossa 20,75 metriä nykyisen 18,75 metrin sijaan. Kuorma-auton ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmän suurin tiellä sallittu pituus muuttuisi nykyisestä 25,25 metristä 34,50 metriin, josta mitasta vetoauton ohjaamon takana olevien kuormatilojen sisäpituuksien summa muuttuisi nykyisestä 21,42 metristä 29,24 metriin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Pitkien yhdistelmien kääntyvyysvaatimusten muutokset vaikuttavat liikenneympäristön mitoitukseen, ja sitä kautta aiheuttavat vaikutuksia liikenneympäristön ylläpitokustannuksiin. Muutoksen johdosta pitkille yhdistelmille olennaisilla reiteillä olevia hankalia risteyksiä ja liittymiä tulee joko parantaa tai asentaa liikennemerkein ajoneuvoyhdistelmille pituusrajoituksia. Valtion tieverkon osalta pitkille yhdistelmille olennaisilla reiteillä on arvioitu olevan yhteensä 1223 ongelmallista liittymää, joiden korjauksen kokonaiskustannusarvio on Väyläviraston arvion mukaan noin 65 miljoonaa euroa. Parantamisiin ei ole osoitettu erillisrahoitusta mutta valtion vuoden 2019 talousarviossa perusväylänpidon määrärahaa (31.01.10.20) saa käyttää muun muassa väylien korjauksista ja parantamisinvestoinneista aiheutuvien menojen maksamiseen. Kuntien katuverkolla on myös risteyksiä ja liikenneympyröitä joihin voi kohdistua vastaavia muutostarpeita. Kunnat päättävät katualueidensa parannustoimenpiteistä ja liikennemerkkien asettamisesta. Kunnalle aiheutuvat kustannukset riippuvat kunnan katualueen nykyisestä mitoituksesta ja kunnan päättämistä toimenpiteistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen